lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | General Power Of Attorney In Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Inleiding bijgedragen door Vincent Zegel ✍️ Aequitas Equity Ethios Ordinaal Definitor  Hoge Raad van de Kinderen Non Public, aan de Wie is Wie Rolverdeling Ordinale:

Betreft:

Niet-politiek niet-burgerwereldlijk Staatsrecht van de Soeverein Koning Bij Koninklijk Besluit onder Fiduciary-Principal Beneficiair AHB Confidentiality vertrouwelijkheid Non Public.

1-Soeverein Koning is de Enige Eigenaar van de BR(N)P Minor legale entiteit Public: PERSOON Public (niemand/persona);

2-Soeverein Koning/Enige Eigenaar BR(N)P legale entiteit Public, beschikt, Bij Koninklijk Besluit, over Fiduciary-Principal Beneficiair AHB Confidentiality vertrouwelijkheid Non Public.

3-Daartoe dient de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB Non Public, verifieerbaar niet in identiteitsfraude met de BR(N)P Minor Public, te hebben berust:

3.a.: BR(N)P Minor assumptie 1: betreft doorlopende incompetentie wegens minderjarigheid welke zelfs na het bereiken van de wettelijke meerderjarigheid wordt geprolongeerd;

3.b.: BR(N)P Minor assumptie 2: betreft incompetentie prolongatie wegens het, na het bereiken van de wettelijke meerderjarigheid, berusten in de minderjarigheid presumptie alsmede het berusten in het transgender incognito van de vader (biologische moeder) en (zorg) moeder identificatoren;

3.c.: Incompetentie en minderjarigheid presumptie alsmede de presumptie dat de onder toezicht en staatsvoogdij gestelde nakomeling niet handelingsbekwaam is of niet wenst om handelingsbekwaam te attesteren hoe precies de rollen van de transgender identificator en de biologische afkomst zich verhouden tot de, op de geboorte akte van de geboorte aangifte, geregistreerde vader en moeder van desbetreffende eerstgeboren nakomeling.

3.d.: De minderjarigheid en incompetentie presumptie (identiteitsfraude) is de oorzaak en rechtvaardiging voor dwangvorderende staatsvoogdij Public.

3.e.: Waarom is de publieke rechtspraak waarop vermeende bevoegden zich beroepen, vermeend bevoegd en vermeend openbaar?

De rollen der Staatsvoogdij Public, conform de twaalf presumpties van het Publiek (vermeend openbaar) Recht, betreffen beschikkingen van de strikt private en derhalve besloten ledenvergadering van de Orde van Advocaten alwaar niet-leden (inwoners) wegens volstrekt ongeoorloofde aanwezigheid in de besloten ledenvergadering binnen het gerechtsgebouw van de Orde, ten behoeve van de veroordelingszekerheid, op voorhand niet-ontvankelijk zijn.

3.f.: De rollen der Staatsvoogdij Public, conform de twaalf presumpties van het Publiek (vermeend openbaar) Recht, luiden als volgt:

De verschillende “Rollen” waar de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB mee te maken heeft

1 – Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1

2 – Individuele Geboorte Trust Nalatenschap2

3 – PERSOON3

4 – Executeur Testamentair4

5 – Trust-Coöperatie5

6 – Trustee6 , Gerechtsdeurwaarder6a

7 – Schuldeiser7

8 – Politie8

9 – BR(N)P Minor9

10 – Fiduciair10

Onderstaande beknopte beschrijving van de “Rollen” waar de levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB mee te maken heeft:

1- De Sui Juris Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public met de Gegeven Na(a)am(en) is:

Executeur Testamentair van de individuele geboorte trust nalatenschap van de tweede geboren overleden placenta erflater (placenta natuurlijke persona), de eerst geboren levende biologisch organische individu Non Public, met onvervreemdbare (Goddelijke) rechten verkregen door geboorte,  inwoner van het niet Politieke Grondgebied Beneficiair op planeet Aarde.

Hierna te noemen: Enige Erfgenaam Beneficiair AHB.

2- De Individuele Geboorte Trust nalatenschap is:

Gevestigd op de tweede geboren overleden Placenta Erflater (placenta natuurlijke persona beschreven in Initialen ACHTERNAAM), van de eerst geboren levende enige erfgenaam beneficiair AHB. Waar de levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB de executeur testamentair van is.

Hierna te noemen: Individuele Geboorte Trust Nalatenschap.

3- De PERSOON beschreven in (DOG LATIN, GRAFZERK) HOOFDLETTERS is:

Protocollair beschreven zijnde overleden, Dode Administratieve Legale Fictie gecreëerd door de STAAT van het Maritiem Politieke Rijksgebied (Maritime Law/Admiralty Law/Color of Law). Gevestigd op de tweede geboren Overleden Placenta Erflater (placenta natuurlijke persona) van de eerst geboren levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1,

Hierna te noemen: PERSOON.

4- De Executeur Testamentair van Individuele Geboorte Trust Nalatenschap is:

De levende eerst geboren Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 van de individuele geboorte trust nalatenschap gevestigd op de tweede geboren overleden placenta erflater (placenta natuurlijke persona).

Hierna te noemen: Executeur Testamentair.

5- De Trust-Coöperatie van het huis Beneficiair is:

De Sui Juris zelfstandige privaat bestuurlijke rechtspersoon (tevens CQV – LLC Ambassade gevestigd op het niet Politieke Grondgebied Beneficiair op planeet Aarde) van de levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1

Hierna te noemen: Trust-Coöperatie.

6- De Trustee van de Individuele Geboorte Trust Nalatenschap van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 is:

Z.M.K. Willem-Alexander Trustee – Fiduciair van de Individuele Geboorte Trust Nalatenschap gevestigd op de tweede geboren overleden placenta erflater (placenta natuurlijke persona) van de eerst geboren levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 én Enige Eigenaar van alle BR(N)P Minor inschrijvingen van Politieke Rijksgebieden, Staatsrecht onder Fiduciary – Principal Beneficiair AHB Confidentiality vertrouwelijkheid.

Hierna te noemen: Trustee

6a – De Gerechtsdeurwaarder is:

De vermeend Bevoegde Gerechtsdeurwaarder van de strikt private en derhalve besloten ledenvereniging van de Orde van Advocaten (beëdigd aangesteld door de Koning, fungerend als trustee) van Maritiem Politieke Rijksgebied (Maritime Law/Admiralty Law/Color of Law)

Hierna te noemen: Gerechtsdeurwaarder.

7- De Schuldeiser is:

Niet erfrechtelijke politiek commerciële derden CORPORATIE van het Maritiem Politieke Rijksgebied (Maritime Law/Admiralty Law/Color of Law) die handelt met Cestui Que Vie (CQV) voorkennis. Handel met voorkennis is in alle rechtsgebieden verboden

Hierna te noemen: Schuldeiser.

8- De Politie is:

De vermeend bevoegde, vermeend openbare niet erfrechtelijke commerciële derden CORPORATIE van Maritiem Politieke Rijksgebied (Maritime Law/Admiralty Law/Color of Law) ter ondersteuning van bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een Gerechtsdeurwaarder ter toezicht dat “Alles correct en eerlijk verloopt” Gehouden aan het Strafwetboek van het Maritiem Politieke Rijksgebied (Maritime Law/Admiralty Law/Color of Law) waarin geopereerd/gehandeld wordt.

Hierna te noemen: Politie.

9- Basis Registratie (van de Natuurlijke) Personen Minor BR(N)P Minor is:

De privacy beschermde geboorte gegevens van de placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar de individuele geboorte trust van de levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1

Hierna te noemen: BR(N)P Minor.

10- De Fiduciair is:

Z.M.K. Willem-Alexander Fiduciair – Trustee van de Individuele Geboorte Trust Nalatenschap gevestigd op de tweede geboren overleden placenta erflater (placenta natuurlijke persona) van de eerst geboren levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 én Enige Eigenaar van alle BR(N)P Minor inschrijvingen van Maritiem Politieke Rijksgebied (Maritime Law/Admiralty Law/Color of Law). Staatsrecht onder Fiduciary – Principal Beneficiair AHB Confidentiality vertrouwelijkheid.

Hierna te noemen: Fiduciair

De Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 heeft aan de Fiduciair10 bekent gemaakt dat hij/zij niet in de BR(N)P Minor9 inschrijving berust of heeft berust door middel van verifieerbare verzonden AHB Erfrechtelijke Documenten.

Voorbeeld mogelijke situatie:

Wanneer de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 geconfronteerd wordt met vermeend bevoegde functionarissen van Maritiem Politieke Rijksgebied (Maritime Law/Admiralty Law/Color of Law) in een mogelijke situatie.

Gerechtsdeurwaarder6a aan de woning van Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1

Een schuldeiser7 stuurt naar de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 een (vermeende schuld) rekening op naam van de PERSOON ³

De Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 stuurt een AHB Aangifte memori van toelichting Proces Verbaal naar de Fiduciair10 samen met het Beneficiair AHB Cede Maiori Aangifte Etiket gekleefd op de voorzijde van de ongeopende envelop (vermeende schuld) rekening op naam van de PERSOON ³ van deze schuldeiser7

De schuldeiser7 zet de vermeende schuld “te koop” en een Gerechtsdeurwaarder6a “koopt” deze vermeende schuld. Nu brengt de Gerechtsdeurwaarder6a  een Pro Justitia dwangvordering naar de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 op naam van de PERSOON ³

De Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 stuurt een AHB Aangifte memori van toelichting Proces Verbaal naar de Fiduciair10 samen met het Beneficiair AHB Cede Maiori Aangifte Etiket gekleefd op de voorzijde ongeopende Pro Justitia dwangvordering envelop (vermeende schuld) van deze Gerechtsdeurwaarder6a op naam van de PERSOON ³

De Gerechtsdeurwaarder6a komt met de Politie8 naar het adres van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1

De Politie8 en de De Gerechtsdeurwaarder6a staan aan de deur van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 , met de presumptie dat er op het adres van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 een PERSOON3 woont en nemen de assumptie dat dit klopt omdat dit “gekocht” is uit de BR(N)P Minor9 privacy beschermde geboorte gegevens.

De levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 stuit en corrigeert deze presumptie aan zijn/haar deur door te zeggen dat de levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 de Executeur Testamentair4 van de Individuele Geboorte Trust Nalatenschap2 van zijn/haar overleden placenta erflater PERSOON3 is, en uitdrukkelijk niet de tweede geboren overleden placenta erflater (placenta natuurlijke persona) PERSOON3 .

De Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 maakt duidelijk aan de Gerechtsdeurwaarder6a en aan de Politie8 dat de Gerechtsdeurwaarder6a , fungeert als de Trustee6 van de Individuele Geboorte Trust Nalatenschap2 en uitdrukkelijk niet de begunstigde/Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 want dat bent U zelf.

Nu zal de Gerechtsdeurwaarder6a een aantal listige kunstgrepen en misleidingen uitspreken in de hoop dat de levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 de “rol” van trustee6 op zich neemt zodat de  Gerechtsdeurwaarder6a de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 (U) wordt en alle schade en schande op U verrekend.

De aanwezige Politie8 speelt hier een belangrijke rol omdat deze de Gerechtsdeurwaarder6 bij zal staan in zijn/haar listige kunstgrepen en misleidingen, de beneficiair1 probeert te intimideren door met meerdere gewapende politie8 functionarissen bij de levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 aan zijn /haar woning aanwezig te zijn met de assumptie (aanname) dat U, de levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 géén afdoende kennis heeft van de wet zowel van het niet politieke grondgebied als van het maritieme politieke rijksgebied.

Doordat de Gerechtsdeurwaarder6a én de politie8 aan de woning van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 aanwezig zijn, overtreden deze mogelijk een aantal (Maritieme) wetten van het maritieme politieke rijksgebied, en zijn mogelijk strafbaar, het dient dan ook duidelijk gemaakt te worden door de levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 aan de politie8 dat de Gerechtsdeurwaarder6a  de (Maritieme) wet mogelijk overtreed.

In België wordt de Wet Financieel Toezicht, Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten mogelijk overtreden alsmede Artikel 496 van het Belgisch Strafwetboek mogelijk overtreden wordt.


Wet Financieel Toezicht : Art. 38.Worden schuldig bevonden aan oplichting en gestraft met de straffen bepaald in artikel 496 van het Strafwetboek, zij die, door misbruik te maken van de zwakheid of onwetendheid van anderen, transacties in financiële instrumenten uitvoeren tegen een prijs of onder voorwaarden die klaarblijkelijk niet in verhouding staan tot de reële waarde van deze instrumenten.

Wet Financieel Toezicht : Art. 40.§ 1. Aan de personen die over voorkennis beschikken :
3° wegens hun toegang tot de informatie door hun werk, beroep of functies, en die weten of redelijkerwijze moeten weten dat de betrokken informatie voorkennis uitmaakt, is het verboden om gebruik te maken van deze voorkennis door, voor eigen of voor andermans rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks, het financieel instrument waarop deze voorkennis betrekking heeft, of aanverwante financiële instrumenten te verkrijgen of te vervreemden of te pogen deze te verkrijgen of te vervreemden.

Belgisch Strafwetboek: Artikel 496. Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.

De levende eerst geboren Enige Erfgenaam Beneficiair1 (U) is Executeur Testamentair4 van de individuele geboorte trust nalatenschap2 

De Executeur Testamentair4 is  de begunstigde/ levende eerst geboren Enige Erfgenaam Beneficiair AHB1 (U) van de individuele geboorte trust nalatenschap2

De levende eerst geboren Enige Erfgenaam Beneficiair1 (U) is uitdrukkelijk niet de tweede geboren overleden placenta erflater PERSOON(placenta natuurlijke persona)

Nu kunnen de Gerechtsdeurwaarder6a (Trustee6) en de aanwezige politie8 functionarissen beschikken.

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het zou verstandig kunnen zijn om een bewakings- camera aan de binnenkant van de woning te plaatsen gericht op de voordeur zodat alles opgenomen kan worden en eventueel naar  fiduciair10 de Enige Eigenaar van alle BR(N)P Minor inschrijvingen de Koning verzonden kan worden.

Elke situatie staat op zich zelf en is nooit hetzelfde, vragen en antwoorden kunnen keer op keer anders geïnterpreteerd worden, er is nooit zekerheid over hoe een bepaalde situatie verloopt of in de toekomst zal verlopen. Het is dan ook belangrijk voor de De Enige Erfgenaam Beneficiair1 dat hij/zij de basiskennis heeft over zichzelf alsmede over wetten van het Maritiem Politieke Rijksgebied (Maritime Law/Admiralty Law/Color of Law) als van het niet politieke grondgebied beneficiair.

Bovenstaande is geschreven voor educatieve doeleinden voor de levende De Enige Erfgenaam Beneficiair1

Levende Enige Erfgenaam Beneficiair, Non Public VS Dode Legale Fictie Persoon

de Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public

Levend Biologisch Organische Individu

de Gecreëerde Legale Fictie

Entiteit, Publiek Openbaar

Dode Administratieve PERSOON

Niet Politiek Grondgebied

Levend Individu

Maritiem Politiek Rijksgebied

Gecreëerde Administratieve Entiteit

Gegeven Na(a)m(en): John Edward Persoons Naam: JOHN EDWARD PERSOON
In vrijheid geboren naar evenbeeld van de schepper met onvervreemdbare goddelijke rechten (Niet Politiek Grondgebied)Gecreëerd door de STAAT (Maritiem Politiek Rijksgebied)
Levend Biologisch Organisch Ademend IndividuGecreëerde Administratieve Legale Fictie Entiteit 
Privaat, Non Public.Publiek Openbaar.
Niet Fictief, onder Goddelijk JurisdictieFictief, onder Gedwongen Politiek Rijksgebied Jurisdictie
Levend geboren, Zelfbewust, Intelligent IndividuGecreëerde Administratieve (Betaal) Slaaf
Niet PolitiekPolitiek
Natuurlijke Oorsprong.Onnatuurlijke Creatie.
Geleid door de Geest van éénBezeten door Entiteit
Intelligent, Creatief, Zelfbewust, Zelfstandig uitvoerendDood, Administratief, niet zelfbewust, niet zelfstandig uitvoerend, Dode niets kunnende Entiteit
Fysiek tastbaar levend niet patenteer -baar bestaansweefselFysiek niet tastbaar administratief, Protocollair beschreven als zijnde overleden in (DOG LATIN, GRAFZERK) HOOFDLETTERS

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van dwangvorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Lux-Anne

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, CQV LLC Executeur Testamentair Lux-Anne is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON(placenta natuurlijke persona).

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Definitie voor PERSOON