lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

Trust Office | General Executor | CQV LLC Creditor Office |  | Private Notary | CQV LLC Ambassy | Power of Attorney in Fact

Trust Kantoor op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Artikel 1 – Canons van cognitieve wetten 

i. Bij Recht , Macht en Autoriteit van Artikel 91 van Pactum De Singularis Caelum , ook wel bekend als het Verbond van Eén Hemel , worden deze wetsverklaringen gezamenlijk bekend als Canonum De Ius Cogitatum en ook wel bekend als de Canons van Cognitieve Wetgeving hierbij in de oorspronkelijke vorm afgekondigd van de Ucadische taal; En

ii. Het Canonum De Ius Cogitatum vertegenwoordigt de primaire, één (1) en enige echte eerste canon van het cognitieve recht . Met uitzondering van het Verbond van Eén Hemel , zullen alle andere wetten , claims en overeenkomsten die aanspraak maken op normen van Cognitieve Wet , ondergeschikt zijn aan en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Cogitatum ab initio (vanaf het begin); En

iii. Deze Canons of Cognitive Law kunnen in officiële originele documentvorm en gesproken vorm worden opgevat als een complete set van de tweeëntwintig (22) Canons of law , gezamenlijk bekend als Astrum Iuris Divini Canonum , ook wel bekend als Living Body of Divine Canon Law en de hoogste van alle Oorspronkelijke Wet ; En

iv. Wanneer we collectief naar deze Canons van Cognitieve Wetgeving verwijzen , kan zowel in gedrukte vorm als in gesproken woord worden aangenomen dat we deze volledige en nauwkeurige reeks wetten bedoelen als de hoogste van alle Oorspronkelijke Wet ; En

v. In overeenstemming met deze Canons of Cognitive Law behoudt de Society of One Heaven , ook wel bekend als de One Heaven Society of United Spirits, ook wel bekend als de Holy See of United Spirits, ook wel bekend als The Holy Society, zich alle rechten voor; En

vi. Aangezien alle rechten voorbehouden zijn, is het niemand toegestaan ​​om enig deel van al deze wetten opnieuw af te drukken of in een andere taal te vertalen; met uitzondering van citeren, officiële instrumenten van een verwante organisatie , citeren van zes (6) of minder canons, recensies en formele teksten; En

vii. Wanneer een deel van of al deze wetten gepresenteerd of gesproken worden in een andere taal dan de officiële Ucadische talen, kan dit worden opgevat als een vertaling en niet als de primaire taal. Daarom is elke secundaire betekenis die een tekortkoming impliceert, een beweerde intrekking van enig recht of een andere tekortkoming van een woord in een vertaalde taal, ab initio (vanaf het begin) nietig; En

viii. Bij het collectief verwijzen naar deze Canons van Cognitieve Wetgeving kan ook worden aangenomen dat de primaire en oorspronkelijke vorm van deze wetten zich bevindt als een bovennatuurlijk spiritueel document dat eerst in de Hemel is geregistreerd en een fysiek document dat is geregistreerd in het Grote Register en het Openbare Register van de Ene Hemel op de Aarde tweede. Daarom, waar een officiële en geldige vorm van deze wetten in fysieke vorm aanwezig is , zal deze gebonden zijn aan zijn spirituele vorm, waaraan het zijn spirituele kracht en authenticiteit ontleent; En

ix. Laat geen man, vrouw, geest of functionaris van een mindere samenleving zichzelf in ernstige oneer brengen van de goddelijke wet , de natuurwet en de levende wet door de geldigheid van deze canons van de wet te ontkennen . Na te zijn gewaarschuwd, zal elke handeling die in strijd is met deze wetten geen effect hebben en elke spirituele bezwering die in strijd is met de geldigheid van deze wetten zal onmiddellijk worden teruggegeven aan de maker. Zoals het geschreven staat, zo zij het.

Artikel 2 – Cognitief recht (law)

Canon 666 

Er mag geen wet bestaan ​​of worden afgedwongen tenzij deze in overeenstemming is met het geheel van canonieke wetten voorafgaand aan deze canon , bekend als Astrum Iuris Divini Canonum in overeenstemming met Pactum De Singularis Caelum .

Canon 667 

Cognitieve wet is de reeks wetten die de speciale eigenschappen definiëren die een bepaald leven van hogere orde bezit , zoals geest, ideeën, kennis, herkenning en zelfbewustzijn, gecreëerd door de gelijktijdige toepassing van zowel de goddelijke wet als de natuurlijke wet .

Canon 668

Aangezien de cognitieve wet is afgeleid van de gelijktijdige toepassing van de goddelijke wet en de natuurlijke wet , kan alle geldige cognitieve wet worden gedefinieerd als deels ” goddelijk ” en deels “natuurlijk”, vandaar “bovennatuurlijk”.

Canon 669 

Cognitieve wet is de enige reeks wetten die tegelijkertijd zowel de goddelijke wet als de natuurlijke wet toepast . Alle andere kleinere wetten afgeleid van de cognitieve wet zijn onderworpen aan de natuurwet en de cognitieve wet .

Canon 670

Aangezien Cognitieve Wet per definitie “bovennatuurlijk” is, kan bepaalde Cognitieve Wet onder bepaalde voorwaarden een Natuurlijke Wet tijdelijk opschorten of wijzigen . Het is echter niet mogelijk voor een cognitieve wet om een ​​goddelijke wet op te heffen, op te schorten of te wijzigen .

Canon 671

Alle cognitieve wetten die in overeenstemming met deze canons zijn vastgesteld, zijn per definitie absolute waarheden en stelregels. Geen enkele geldige cognitieve wet die in overeenstemming met deze Canons is uitgegeven, mag goddelijke, natuurlijke of oorspronkelijke wetten creëren of wijzigen .

Canon 672

Een cognitieve wet wordt vastgesteld en wordt van kracht wanneer deze wordt afgekondigd in overeenstemming met deze Canons.

Canon 673 

Wanneer iemand verwijst naar, schrijft of spreekt over Cognitieve Wet, zal het deze Canons bedoelen en geen andere.

Canon 674 

Wanneer iemand verwijst naar, schrijft of spreekt over wetten van de geest , de geest of regels van competentie, zal het deze Canons zijn en geen andere.

Bron: Canonum De Ius Cogitatum

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van dwangvorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Lux-Anne

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, CQV LLC Executeur Testamentair Lux-Anne is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON(placenta natuurlijke persona).

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Definitie voor PERSOON