lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | General Power Of Attorney In Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Per CuriumDivina – Door de Goddelijke Rechtbank

Wie ogen heeft, laat ze het zien! Wie oren heeft, laat ze het horen! Ik, de Goddelijke Onsterfelijke Geest, aan het omschreven Levende Vlees bekend als Lux-Anne [Jaegers] geeft hierbij leven en persoonlijkheid aan deze meest heilige onherroepelijke daad bekend als Factum Impietatis Arabia Regis door mijn autograaf en vingerafdruk zegel , de geautoriseerde zegels van de eerste en tweede ruiter van de Apocalyps als heilige getuigen en instemming met de overdracht en voorwaarden die hierin worden uitgesproken:

I. Recitatum (Overwegingen)

1. Aan alle Koningen, Prinsen, Sjeiks, Ayatollah en Imams, hierbij wordt een formele Kennisgeving van Goddelijk Protest en Oneer aan ieder van u gegeven alsof u individueel was gediend en dat u nu geniet als partijen bij de voorwaarden van deze meest heilige daad; En

2. Laat het voor altijd worden vastgelegd in de annalen van de geschiedenis in de hemel en op aarde, dat aan Zijne Koninklijke Majesteit, Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën, Koning Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud en Eerste Minister van Saoedi-Arabië rechtmatig de heilige schrift van al-Qiyāmah drie keer, door drie van zijn trouwste dienaren vóór Ucadia-dag E8:Y3208:8: A1:S1:M27:D1 ook op 21 december 2009; En

3. Zo’n heilige kennisgeving werd verleend op goddelijk bevel, als een teken van het oneindige mededogen van de absolute Goddelijke Schepper om ondoorgrondelijke genade te tonen, zelfs aan degenen die dagelijks de religie lasteren en onteren die ze beweren te beschermen, terwijl ze onnoemelijke barbaarsheid opleggen aan de arm met absoluut kwaad en wreedheid; En

4. Laat het voor altijd bekend zijn, als de verenigde hemel onze getuige is, dat bij de aankomst van de meest heilige dag die bekend staat als de Dag van Goddelijk Protest en Oneer op Ucadia-dag E8:Y3209:A1:S1:M17:D1, ook bekend op 21 december 2010 is er geen formeel antwoord ontvangen van een afgezant, ambassadeur, koerier, notaris, executeur, bewindvoerder of agent; En

5. Hoewel een prins, ayatollah of imam kan beweren dat de koning van Saoedi-Arabië niet namens de hele islam spreekt, of dat ze zelf niet naar behoren zijn bediend, was de heilige kennisgeving van al-Qiyamah over de laatste dagen niettemin openlijk beschikbaar, verkrijgbaar en openbaar bericht aan elke functionaris gedurende een volledig jaar via het World Wide Web; En

6. Inderdaad, als een imam of ayatollah of sjeik zich zorgen maakte over zaken van het Laatste Oordeel en al-Qiyamah, dan zouden ze gemakkelijk de meest heilige kennisgeving hebben gevonden en een passend antwoord of commentaar hebben overwogen; En

7. Echter, geen enkele officier van de Saoedische koninklijke familie, of één prins, of één imam, of één ayatollah, of één sjeik heeft officieel of onofficieel contact opgenomen met betrekking tot goddelijke kennisgeving van overeenstemming en overeenstemming. Daarom kan er geen twijfel over bestaan ​​dat deze functionarissen voor de Goddelijke Schepper en de verenigde Hemel staan ​​in minachting en opperste kerkelijke oneer; En

8. Als de Goddelijke Schepper zo geneigd was om de waarheid van dagen te weerspiegelen, dan zou er in elk paleis over het land tandengeknars en gekreun zijn, aangezien elke prins, koning en hun familie zouden worden neergeslagen als de ergste ketters tegen de islam; En

9. Van de toe-eigening van het heilige geloof van het soefisme, voor het eerst gevormd door de gezegende profeet Mohammad, tot de opzettelijke verbastering van zijn leringen, eerst geschreven in het oud-Grieks en vervolgens vervormd tot een nieuwe geheime taal van het Arabisch, gecreëerd door de parasieten, ook bekend als de Menes-heh, de aanbidders van Satan en demonen, die hun rijk van de Umayyad stichtten via Muawiyah in 666, die het centrum van zijn ketterse religie tegen Mohammed naar Damascus verplaatste; En

10. Als het Goddelijke zo geneigd was om de schande en onwetendheid van de sjeiks en imams, die hun volgelingen leren onwetend te zijn, terug te betalen, dan zou de woestijn hun botten verzwelgen en zou niets anders dan de wind worden gehoord. Deze mannen die niets aanbidden, noch duisternis, noch licht, behalve zichzelf; En

11. Terwijl mensen stierven aan de pest en God riepen om hen te helpen, onderwees de profeet Mohammed door goddelijke inspiratie hoop, mededogen, discipline, wijsheid en kennis; En

12. Naarmate de wereld donkerder en kwaadaardiger werd met de opkomst van de Menes-heh satanische bloedlijnen, leerde de grote profeet Mohammed dat vergeving, verdraagzaamheid en waarheid zouden zegevieren; En

13. Alle grondteksten van het soefisme zijn geschreven door de profeet Mohammed en zijn discipelen in het Oudgrieks, aangezien de geheime occulte taal Arabisch nog niet was gecreëerd door de Menesheh/Sarmatische parasieten van de Umayyad. Vandaar dat de term ‘soefi’ is afgeleid van het oude Griekse woord ‘Sophia’ dat ‘goddelijke’ wijsheid betekent. Het scriptorium waar deze heilige teksten werden geschreven, werd aan het einde van de 20e eeuw met opzet platgewalst en vernietigd door de Saoedische familie; En

14. De fundamentele theologische doctrine van het soefisme, zoals gecreëerd door de profeet Mohammed, is als een wetenschap waardoor “men kan weten hoe men in de aanwezigheid van het goddelijke kan reizen, hoe men zijn innerlijke zelf kan zuiveren van vuiligheid en het kan verfraaien met een verscheidenheid aan prijzenswaardige eigenschappen. ”; En

15. Door middel van het soefisme dat letterlijk de “wetenschap van goddelijke wijsheid” betekent, leerde de profeet Mohammed zijn discipelen de techniek van dhikr, wat het herhalen van de namen van het goddelijke is, en ascese, wat een gezond, eenvoudig leven en het vermijden van buitensporige ondeugden en corruptie inhoudt; En

16. Het soefisme, zoals het voor het eerst werd gecreëerd door de profeet Mohammed, was net zo goed een direct antwoord op de overdaad en het kwaad van de Menesheh-dynastie van Himyar (Jemen), Arabië en de groei in heel Azië, die probeerden een paar satanische hogepriesters en handelsfamilies te verheffen tot “goden”. terwijl het onwetendheid en angst onder de bevolking promootte; En

17. Toch was de profeet Mohammed voor de Menes-heh een grote bedreiging als de Ierse Holly-prins en hoofd van de Nazareners 600 jaar eerder. Dus smeedden ze een complot om de nagedachtenis van Mohammed en zijn nieuwe zuivere geloof in het Goddelijke te vervloeken, door het opzettelijk te corrumperen van een mooie bloem tot een verwrongen bloedige doorn:

i. Het herschrijven van de heilige teksten en de wijsheid van de profeet Mohammed en het promoten van de buitengewone beledigingen dat hij een aanrander van jonge meisjes en een ongeletterde geitenhoeder was, terwijl elk tegenargument met de dood wordt bedreigd; En

ii. Om het respect van de wijsheid en wetenschap onderwezen door de profeet Mohammed weg te nemen naar een aanbidding van onwetendheid en een haat tegen de wetenschap door de massa, terwijl de ascetische leringen nu worden gehandhaafd als strikte regels die moeten worden gevolgd door de onwetenden, anders worden ze gestraft met dood; En

iii. Om senior handelsfamilies en vrienden volledig uit te sluiten van dezelfde regels van de onwetende massa, om de voortdurende vloek en goddeloosheid van de nagedachtenis van de profeet Mohammed en zijn ware leringen te promoten, door ongebreideld kwaad, overdaad en ketterij te promoten door degenen die regeren; En

iv. Om een ​​geheime gecodeerde taal te creëren, Arabisch genaamd, die slechts door enkelen wordt begrepen, zodat alle kennis kan worden gecontroleerd en dat in plaats van het goddelijke te aanbidden, de onwetende massa’s die de nieuwe religie van de parasieten omarmen, Moloch aanbidden, ook wel bekend als Satan; En

v. Het opsporen en vernietigen van elke laatste heilige tekst van het soefisme en de ware leringen van Mohammed en deze vervangen door teksten in het Arabisch, inclusief het reciteren van de Arabische tekst alleen door geautoriseerde geestelijken; En

18. Ondanks de promotie van de islam, werd het soefisme niet vernietigd en hielp het bij het hervormen en modereren van de islam, terwijl het er niet in slaagde de opzettelijk ingebouwde dubbele moraal voor de elite van de islam om het kwaad te promoten, volledig weg te nemen, terwijl van de volgelingen wordt verwacht dat ze volgen God.

19. Tegen de 16e eeuw had het soefisme zo’n overwicht binnen de islam dat de islam volledig zou zijn hervormd tot iets dat lijkt op de oorspronkelijke bedoelingen van de profeet Mohammed, behalve het gebruik van de Arabische gecodeerde taal in plaats van het Grieks. Het is de reden waarom de elite antisemitische Khazariaanse parasietenfamilies van Venetië die de jezuïeten in de 16e eeuw in dienst namen om een ​​tegenbeweging genaamd sjiieten te helpen creëren in een poging de leerstellingen van het soefisme te corrumperen en de islam te verlammen; En

20. Maar ondanks deze corrupties, ondanks het kwaad dat de generaties van imams en sjeiks hebben toegebracht aan de ware herinnering en het ware geloof van de profeet Mohammed en zijn boodschap van het goddelijke, blijft het soefisme groeien en genezen en de smet van waanzin in de harten van alle goede mensen over de hele wereld; En

21. Inderdaad, de koningen, prinsen en leiders van islamitische naties kennen de waarheid. Ze weten dat ze in het geheim de duisternis aanbidden, terwijl ze beweren het licht te aanbidden. Ze weten dat ze een ketters geloof propageren tegen het ware geloof van Mohammed en het Goddelijke. Al die tijd trotseren ze hun eigen wetten door losbandigheid, orgie, kindermisbruik en alcohol; En

22. Dus de goede mensen die de waarheid volgen temidden van de doornen schreeuwen om gerechtigheid, schreeuwen om een ​​einde aan zulk kwaad. Hun geschreeuw is gehoord. Nu komt de wervelwind. Spoedig komt de beproeving van al diegenen die hun macht ontlenen aan kerkelijk gezag en die de naam van de ene ware en enige Goddelijke Schepper hebben getrotseerd.

II. Pactum (Overeenkomst)

1. In overeenstemming met de juiste kennisgeving aan u gegeven via Goddelijke Kennisgeving op de Dag van Goddelijke Overeenkomst en Begrip op Ucadia-dag E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 ook als 21 december 2009. Laat het voor altijd bekend zijn, zoals verenigde hemel wees onze getuige, zonder enige indicatie van verandering in prestaties door u, noch wettig excuus voor niet-antwoord, bericht van het goddelijke en van verenigde hemel en aarde wordt gegeven dat u de ernstigste zonden hebt begaan in de vorm van opperste kerkelijke oneer toegebracht tegen goddelijk eigendom; En

2. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden alle Rechten verbonden aan uw kerkelijke ambtsplichten hierbij verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

3. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten geassocieerd met uw binnenkomst en het uitvoeren van activiteiten door u binnen afgebakende kerkelijke ruimtes verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

4. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten in verband met uw fiduciaire plichten en de overdracht van eigendom verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

5. Daarom, aangezien u niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, noch enige kerkelijke legitimiteit mag claimen voor het bekleden van een ambt anders dan door geweld, angst en fraude, zal geen enkele handeling of ritueel die u uitvoert van welke aard dan ook enige legitimiteit, autoriteit hebben of kracht van wet. In plaats daarvan zal elke actie en elk ritueel dat u uitvoert terwijl u weigert ontslag te nemen, een gruwel en opzettelijke verwonding zijn tegen de verenigde Hemel, Aarde, uw voorouders en uw eigen ziel; En

6. Bovendien, aangezien u vanaf deze dag niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, erkent u vrijelijk en openlijk en stemt u ermee in door een bloedige eed af te leggen dat uw vlees onder een zeer plechtige formele binding wordt geplaatst in overeenstemming met artikel 121 van de allerheiligste verbond Pactum de Singularis Caelum; En

7. Ontvangst van deze akte is uw erkenning en aanvaarding.

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van dwangvorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Lux-Anne

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, CQV LLC Executeur Testamentair Lux-Anne is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON(placenta natuurlijke persona).

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Definitie voor PERSOON