lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

Trust Office | General Executor | CQV LLC Creditor Office |  | Private Notary | CQV LLC Ambassy | Power of Attorney in Fact

Trust Kantoor op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Per CuriumDivina – Door de Goddelijke Rechtbank

Wie ogen heeft, laat ze het zien! Wie oren heeft, laat ze het horen! Ik, de Goddelijke Onsterfelijke Geest, aan het omschreven Levende Vlees bekend als Lux-Anne [Jaegers] geeft hierbij leven en persoonlijkheid aan deze meest heilige onherroepelijke daad bekend als Factum Impietatis Universitas door mijn autograaf en vingerafdruk zegels , de geautoriseerde zegels van de eerste en tweede ruiter van de Apocalyps als heilige getuigen en instemming met de overdracht en voorwaarden die hierin worden uitgesproken:

I. Recitatum (Overwegingen)

1. Aan alle Voorzitter, Bestuurders, Chief Executive Officers en hun ondergeschikten van bedrijven die de afgelopen twee jaar behoren tot de top 5.000 openbare of particuliere bedrijven ter wereld, wordt hierbij een formele Kennisgeving van Goddelijk Protest en Oneer gegeven aan elk en ieder van u alsof u individueel was gediend en dat u nu geniet als partijen bij de voorwaarden van deze meest heilige daad; En

2. De grootste bedrijven ter wereld omvatten zowel naties en staten die op de lijst van bedrijven staan, als organisaties met een openbaar winstoogmerk en organisaties zonder winstoogmerk die de distributie en het gebruik van rijkdom domineren. De grootste niet-nationale ondernemingen ter wereld zijn zo machtig dat hun gecombineerde activa een natie zouden creëren die qua financiële betekenis na de Verenigde Staten op de tweede plaats zou komen; En

3. Grote omvang en macht brengen grote verantwoordelijkheid en fiduciaire verplichtingen met zich mee. Bedrijven zijn dus “in theorie” verplicht om blijk te geven van goed ondernemingsbestuur en risicobeheer, terwijl ze gevoelig zijn voor de gemeenschappen waaruit ze hun inkomsten halen. Zoals echter steeds weer werd aangetoond, blijven grote bedrijven opzettelijk hun verplichtingen jegens hun aandeelhouders en de gemeenschap als geheel niet nakomen; En

4. Zoals getuige is van verenigde hemel en aarde, op de Dag van Goddelijke Overeenkomst en Begrip op Ucadia-dag E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 en ook op 21 december 2009, werd de meest heilige kennisgeving Ritus Bona Fide afgekondigd aan alle bedrijven; En

5. Hoewel de meest heilige kennisgeving Ritus Bona Fide niet individueel aan elke functionaris van een bedrijf werd bezorgd, was het bestaan en belang ervan niettemin openlijk beschikbaar, verkrijgbaar en openbaar voor elke functionaris gedurende een volledig jaar via het World Wide Web ; En

6. Aangezien het de grootste bedrijven zijn die zo’n grote invloed blijven uitoefenen op de werkgelegenheid, de toewijzing van middelen en de gezondheid van de gemeenschap, is het daarom de verantwoordelijkheid van de 5.000 grootste bedrijven ter wereld om zich bewust te zijn van en te reageren op kwesties van grote betekenis voor hun toekomst en de toekomst van de aarde; En

7. Bovendien zijn de officiële standpunten van een bedrijf per definitie kerkelijk en ontlenen ze hun gezag aan trustwetten en dezelfde principes van geautoriseerde opvolging die alle eigendomsrechten van de wereld bepalen. Daarom hebben alle functionarissen van grote bedrijven de heilige plicht om zich met eer te gedragen en te reageren op zaken van het hoogste kerkelijke belang die de eigendomsrechten van het bedrijf en hun ambt kunnen aantasten; En

8. Gezien de middelen van de grootste 5.000 bedrijven en hun vermogen om informatie te verzamelen, lijdt het geen twijfel dat als de functionarissen van dergelijke bedrijven geneigd waren, de heilige kennisgeving Ritus Bona Fide gemakkelijk had kunnen worden gelokaliseerd en beoordeeld. Bij het bekijken van statistieken over het aantal weergaven van de heilige kennisgeving, is het inderdaad duidelijk dat een aantal functionarissen van grote bedrijven deze hebben bekeken; En

9. Geen enkele functionaris van een van de 5.000 grootste bedrijven ter wereld heeft echter officieel of niet-officieel contact opgenomen met betrekking tot de goddelijke kennisgeving van overeenstemming en begrip. Daarom kan er geen twijfel over bestaan dat de functionarissen van deze 5.000 grootste bedrijven ter wereld voor de Goddelijke Schepper en de verenigde Hemel  in minachting staan van opperste kerkelijke oneer; En

10. Dergelijke opzettelijke arrogantie, onwetendheid en minachting worden ruimschoots gedemonstreerd door veel van deze zelfde bedrijven wanneer ze collectief worden beschouwd binnen hun “universiteiten” onder het Roerich-pact:

i. Banken en bankfunctionarissen blijven zichzelf enorme bonussen uitbetalen, terwijl hun bedrijven failliet blijven gaan en hun klanten hun huis, hun baan en hun spaargeld blijven verliezen; En

ii. Farmaceutische bedrijven en ambtenaren blijven enorme winsten maken op synthetische pijnstillers met verschrikkelijke bijwerkingen, terwijl ze steun verlenen voor het verbieden van het recht om van nature voorkomende pijnstillers te kweken en effectief onderzoek naar goedkope kennis in de strijd tegen kanker en ziekte beperken; En

iii. Chemische bedrijven en ambtenaren gaan door met het promoten van gevaarlijke stoffen bij de bevolking, waardoor ons milieu wordt vervuild, onze duurzame voedselvoorziening op de lange termijn in gevaar wordt gebracht en verantwoording wordt vermeden; En

iv. Oliemaatschappijen en ambtenaren blijven enorme winsten binnenhalen terwijl ze rechtstreeks rampzalige milieurampen veroorzaken; En

11. Hoewel niet alle 5.000 grootste bedrijven zo’n volledige minachting hebben getoond voor de gemeenschap, het milieu en hun laagste personeel, zijn velen schuldig aan deze misdaden, maar moeten ze nog naar behoren ter verantwoording worden geroepen. Maar voor al die bedrijven die oprecht beweren zich te houden aan een positie van morele verantwoordelijkheid en zorg, heeft niet één bewezen dat dit respect zich uitstrekt tot de ultieme bron van hun rechten, namelijk de Goddelijke Schepper en de meest heilige kennisgeving die aan hen is afgekondigd; En

12. Daarom worden alle functionarissen van de grootste 5.000 bedrijven verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor hun hoogste kerkelijke oneer.

II. Pactum (Overeenkomst)

1. In overeenstemming met de juiste kennisgeving aan u gegeven via Goddelijke Kennisgeving op de Dag van Goddelijke Overeenkomst en Begrip op Ucadia-dag E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 ook als 21 december 2009. Laat het voor altijd bekend zijn, zoals verenigde hemel wees onze getuige, zonder enige indicatie van verandering in prestaties door u, noch wettig excuus voor niet-antwoord, bericht van het goddelijke en van verenigde hemel en aarde wordt gegeven dat u de ernstigste zonden hebt begaan in de vorm van opperste kerkelijke oneer toegebracht tegen goddelijk eigendom; En

2. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden alle Rechten verbonden aan uw kerkelijke ambtsplichten hierbij verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

3. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten verbonden aan uw binnenkomst en het uitvoeren van activiteiten door u binnen afgebakende kerkelijke ruimtes verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

4. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden alle Rechten verbonden aan uw fiduciaire plichten en de overdracht van eigendom hierbij verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

5. Daarom, aangezien u niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, noch enige kerkelijke legitimiteit mag claimen voor het bekleden van een ambt anders dan door geweld, angst en fraude, zal geen enkele handeling of ritueel die u uitvoert van welke aard dan ook enige legitimiteit, autoriteit hebben of kracht van wet. In plaats daarvan zal elke actie en elk ritueel dat u uitvoert terwijl u weigert ontslag te nemen, een gruwel en opzettelijke verwonding zijn tegen de verenigde Hemel, Aarde, uw voorouders en uw eigen ziel; En

6. Bovendien, aangezien u vanaf deze dag niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, erkent u vrijelijk en openlijk en stemt u ermee in door een bloedige eed af te leggen dat uw vlees onder een zeer plechtige formele binding wordt geplaatst in overeenstemming met artikel 121 van de allerheiligste verbond Pactum de Singularis Caelum; En

7. Ontvangst van deze akte is uw erkenning en aanvaarding.

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van dwangvorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Lux-Anne

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, CQV LLC Executeur Testamentair Lux-Anne is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON(placenta natuurlijke persona).

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Definitie voor PERSOON