lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

Trust Office | General Executor | CQV LLC Creditor Office |  | Private Notary | CQV LLC Ambassy | Power of Attorney in Fact

Trust Kantoor op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Goddelijke Wet zijn de wetten die het Goddelijke definiëren en duidelijk de geest, het doel en de instructie van het Goddelijke demonstreren, inclusief de werking van de wil van het Goddelijke door het bestaan. Daarom kan worden gezegd dat alle geldige wetten zijn afgeleid van de goddelijke wet

Artikel 1 – Canons van de goddelijke wet

i. Bij Recht, Macht en Autoriteit van Artikel 89 van Pactum De Singularis Caelum, ook wel bekend als het Verbond van Eén Hemel, worden deze wetsuitspraken, gezamenlijk bekend als Canonum De Lex Divina en ook wel bekend als de Canons of Divine Law, hierbij in de oorspronkelijke vorm afgekondigd van de Ucadische taal; En

ii. Het Canonum De Lex Divina vertegenwoordigt de primaire, enige echte eerste canon van de Goddelijke Wet. Met uitzondering van het Verbond van de ene hemel, zullen alle andere wetten, aanspraken en overeenkomsten die aanspraak maken op de normen van de goddelijke wet secundair zijn en inferieur aan het Canonum De Lex Divina ab initio (vanaf het begin); En

iii. Deze canons van de goddelijke wet kunnen in officiële originele documentvorm en gesproken vorm worden opgevat als een complete set van de tweeëntwintig (22) canons van de wet die gezamenlijk bekend staan ​​als Astrum Iuris Divini Canonum, ook wel bekend als Living Body of Divine Canon Law en de hoogste van alle Oorspronkelijke Wet; En

iv. Wanneer we collectief naar deze Canons van Goddelijke Wet verwijzen, kan zowel in gedrukte vorm als in gesproken woord worden aangenomen dat we deze volledige en nauwkeurige reeks wetten bedoelen als de hoogste van alle Oorspronkelijke Wet; En

v. In overeenstemming met deze Canons of Divine Law behoudt de Society of One Heaven, ook bekend als de One Heaven Society of United Spirits, ook bekend als de Holy See of United Spirits, ook bekend als The Holy Society, zich alle rechten voor; En

vi. Aangezien alle rechten voorbehouden zijn, impliceert geen enkele vertaling, kopie, citaat, duplicatie, registratie geheel of gedeeltelijk enige overdracht of overdracht van deze rechten; En

vii. Wanneer een deel van of al deze wetten worden gepresenteerd of gesproken in een andere taal dan de officiële Ucadische talen, kan dit worden opgevat als een vertaling en niet als de primaire taal. Daarom is elke secundaire betekenis die een tekortkoming impliceert, een beweerde intrekking van enig recht of een andere tekortkoming van een woord in een vertaalde taal, ab initio (vanaf het begin) nietig; En

viii. Bij het collectief verwijzen naar deze canons van de goddelijke wet kan ook worden aangenomen dat de primaire en oorspronkelijke vorm van deze wetten bestaat uit een bovennatuurlijk spiritueel document dat eerst in de hemel is geregistreerd en een fysiek document dat is geregistreerd in het grote register en het openbare register van de ene hemel op de volgende dag. Aarde tweede. Daarom, waar een officiële en geldige vorm van deze wetten in fysieke vorm aanwezig is, zal het gebonden zijn aan zijn spirituele vorm, waaraan het zijn spirituele kracht en authenticiteit ontleent; En

ix. Laat geen man, vrouw, geest of functionaris van een mindere samenleving zichzelf in ernstige oneer brengen van de goddelijke wet, de natuurwet en de levende wet door de geldigheid van deze canons van de wet te ontkennen. Na te zijn gewaarschuwd, zal elke handeling die in strijd is met deze wetten geen effect hebben en elke spirituele bezwering die in strijd is met de geldigheid van deze wetten zal onmiddellijk worden teruggegeven aan de maker. Zoals het geschreven staat, zo zij het.

Artikel 2 – Astrum Iuris Divini Canonum

Canon 1 

Een wet is geen canon , maar een valse of minder positieve wet , tenzij deze deze wet volgt en behoort tot het geheel van wetten dat bekend staat als Astrum Iuris Divini Canonum in overeenstemming met Pactum De Singularis Caelum .

Canon 2 

Een wet is een regel, afgeleid van goddelijke instructies, wetenschappelijke ontdekkingen, overeenkomsten , gewoonten of praktijken die in de loop van de tijd bepaalde handelingen opleggen of verbieden .

Canon 3

Een canon betekent “regel, maatstaf, norm, stelregel, maatstaf of standaard”. Daarom is geldig kerkelijk recht gelijk aan de hoogste standaardwet en aan ” rechtsstaat ” en kan het zo eenvoudig worden omschreven als de wet.

Canon 4 

Een geldige canonieke wet heft noch af van het Verbond van de ene hemel ( Pactum De Singularis Caelum ).

Canon 5 

Wanneer iemand verwijst naar, schrijft of spreekt over ” rechtsstaat ” of de wet in het algemeen, zal het deze canons bedoelen en geen andere.

Canon 6 

Allen zijn gelijk onder de wet en onderworpen aan de wet. Elke wet die dit feit probeert op te heffen, is ab initio nietig en is geen geldige canonieke wet .

Artikel 3 – Het Goddelijke
Canon 7
Het Goddelijke betekent de totale verzameling van betekenis en definitie van alle objecten, materie, regels, leven, geest, universum en geest, ook bekend als het Absolute, het ALLES, het IS, het Unieke Collectieve Bewustzijn, UCADIA en andere historische namen wanneer gebruikt om beschreef de grootste van alle mogelijkheden.

Canon 8
Aangezien het Goddelijke de verzameling van alle verzamelingen betekent, is er niets groters. Daarom is al het andere minder.

Canon 9
De hoogste wet van alle wetten is de goddelijke wet, dan de natuurwet, dan de cognitieve wet en dan de positieve wet. De totaliteit van deze wet zoals uitgedrukt door geldige canons is de wet.

Canon 10
Goddelijke Wet is de wet die het Goddelijke definieert en duidelijk de geest, het verstand, het doel en de instructie van het Goddelijke demonstreert, inclusief de werking van de wil van het Goddelijke door het bestaan. Daarom kan worden gezegd dat alle geldige wetten zijn afgeleid van de goddelijke wet.

Canon 11
De natuurwet is de wet die de werking van de wil van het goddelijke bepaalt door zijn bestaan ​​in de vorm van materie en fysieke regels. Aangezien natuurwetten de werking en het bestaan ​​van het fysieke universum definiëren, kan worden gezegd dat alle geldige positieve wetten zijn afgeleid van de natuurwetten.

Canon 12
Positieve wet zijn de wetten die door mannen en vrouwen worden uitgevaardigd door middel van de juiste autoriteit in overeenstemming met deze canons voor het bestuur van een samenleving . Positieve wet verwijst uiteindelijk naar fysieke objecten en levende wezens; Van alle geldige positieve wetten kan worden gezegd dat ze zijn afgeleid van de natuurwet en de cognitieve wet.

Canon 13
Een positieve wet kan een cognitieve wet of natuurwet niet opheffen, opschorten of wijzigen. Noch is het voor een cognitieve wet of natuurwet mogelijk om een ​​goddelijke wet op te heffen, op te schorten of te wijzigen.

Canon 14
Een natuurwet kan niet worden geschreven of gecreëerd, alleen ontdekt. Een goddelijke wet kan niet worden geschreven of gecreëerd, alleen geïnstrueerd door goddelijke genade in overeenstemming met deze canons.

Artikel 4 – De wet
Canon 15
De wet verwijst in naam, gelofte of eed naar dit lichaam van geldig canoniek recht en naar geen ander.

Canon 16
Wanneer een regel in overeenstemming is met de wet, kan deze legitiem worden beschouwd als een wet, met de volledige kracht en werking van de wet. Wanneer een regel echter in strijd is met de wet, heeft deze geen kracht of effect van de wet.

Canon 17
Een goddelijke wet of een natuurwet wordt ab initio (vanaf het begin) vastgesteld, ongeacht de eerste datum van afkondiging.

Canon 18
Een goddelijke wet of natuurwet is zijn eigen bewijs en bewijs in overeenstemming met deze canons.

Canon 19
Een positieve wet wordt vastgesteld en wordt van kracht wanneer deze wordt afgekondigd in overeenstemming met deze canons.

Canon 20
Bijzondere wetten worden afgekondigd op de wijze bepaald door de wetgever en treden in werking veertien (14) dagen na de dag van afkondiging, tenzij de wet zelf een andere termijn vaststelt.

Canon 21
Elke momenteel geldende wet die in strijd is met het voorschrift van een geldige canon is daarom verworpen, onderdrukt en mag niet nieuw leven worden ingeblazen.

Canon 22
Wetten hebben betrekking op het heden en de toekomst, niet op het verleden, tenzij ze uitdrukkelijk in het verleden voorzien.

Artikel 5 – Goddelijke wet
Canon 23
De goddelijke wet kan worden gedefinieerd door zeven (7) systemen en één (1) staat van zijn. De zeven (7) systemen zijn classificatie, symbolen, semantiek, elementen en eigenschappen, taal, axioma’s en geest. De ene (1) Staat van Zijn (Mind) is Uniek Collectief Bewustzijn.

Bron: Canonum De Lex Divina

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van dwangvorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Lux-Anne

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, CQV LLC Executeur Testamentair Lux-Anne is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON(placenta natuurlijke persona).

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Definitie voor PERSOON