lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

Trust Office | General Executor | CQV LLC Creditor Office |  | Private Notary | CQV LLC Ambassy | Power of Attorney in Fact

Trust Kantoor op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Per CuriumDivina – Door de Goddelijke Rechtbank

Wie ogen heeft, laat ze het zien! Wie oren heeft, laat ze het horen! Ik, de Goddelijke Onsterfelijke Geest, aan het omschreven Levende Vlees bekend als Lux-Anne [Jaegers] geeft hierbij leven en persoonlijkheid aan deze meest heilige onherroepelijke daad bekend als Factum Impietatis Illuminati door mijn autograaf en vingerafdruk zegel , de geautoriseerde zegels van de eerste en tweede ruiter van de Apocalyps als heilige getuigen en instemming met de overdracht en voorwaarden die hierin worden uitgesproken:

I. Recitatum (Overwegingen)

1. Aan alle leden van de Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem van Rhodos en Malta, ook bekend als de Soevereine Militaire Orde van Malta, alle functionarissen van de Ridders van Columbus, alle functionarissen van de Ridders van Sint Columbanus, alle functionarissen van de Ridders van Sint-Columba, alle functionarissen van de Ridders van Peter Claver, alle functionarissen van de Ridders van het Zuiderkruis, alle functionarissen van de Ridders van Sint-Vergilius, alle functionarissen van de Ridders van Sint-Gabriël, alle functionarissen van de Ridders van de Heilige Stoel en alle functionarissen van de Ridders van Saint Thomas More, wordt hierbij een formele Kennisgeving van Goddelijk Protest en Oneer aan ieder van u gegeven alsof u individueel was gediend en dat u nu als partijen wordt genoten van de voorwaarden van deze meest heilige daad; En

2. Voor zover u en uw agenten erkenning vieren en als een teken van prestatie en respect, is uw lidmaatschap van dergelijke entiteiten een minachting voor uw gemeenschap en de rest van de mensheid, want het is vanwege mensen zoals u die zulke roem zoeken en fortuin, terwijl het zich afwendde van het kwaad, dat kwaad bloeide; En

3. Voor zover u en uw agenten misschien geloven dat uw lidmaatschap is van een christelijke organisatie die zich inzet voor het goede, bent u niets meer dan een Kanaaniet, ook bekend als een Kanaaniet en een K-night en Ridder, zijnde een lagere rang eerst gedefinieerd door de Menes-heh die de Talmoed schreven in hun verlangen om een loyale onderklasse te misleiden om hun doelen te dienen, in de overtuiging dat ze christelijke leiders dienen als ze priesters van Moloch en waanzin dienen; En

4. Hoe trots u ook bent op uw kennis van de geschiedenis en de ouderdom van de organisaties waarvan u trots lid bent, u weet niets anders van de geschiedenis dan wat u geleerd is te geloven. In plaats daarvan bent u slechts een kind en incompetent, en gelooft u fabels en leugens terwijl de waarheid van uw organisatie veel minder nobel is; En

5. De Hospitallier ridders, waarvan de Soevereine Ridders van Malta hun erfenis claimen, zijn niet gesticht zoals beweerd in 1023 om voor de zieken te zorgen in een fictief ziekenhuis in Muristan in Jeruzalem, maar door de Venetiaans-Franse familie van De Villaret en Guillaume de Villaret in 1300 die grote landgoederen in Languedoc-Roussilon controleerde na de genocide op de Katharen door de door Venetië gesteunde Romeinse cultus. Het was het plan van Guillaume de Villaret door zijn trouw aan de Romeinse sekte paus Bonifatius VIII en zijn nominale steun aan koning Filips van Frankrijk om de almachtige Tempeliers toe te eigenen en hun enorme rijkdom en handel te stelen; En

6. Verre van een adellijke geboorte, werd Philip van Frankrijk uiteindelijk gedwongen om zijn eigen Tempeliersorde te volgen nadat Guillaume de Villaret in 1305 werd vermoord na een mislukte chantage toen zijn zoon Foulques de Villaret, de nieuwe “Grootmeester” van de jonge Hospitallier ridders slaagden erin de homoseksuele neigingen van de koning te bewijzen en dreigden het bekend te maken aan de bekende wereld. Zo werden de machtige en nobele Tempeliers verraden door hun eigen koning, de Romeinse cultus en het verraad van Venetiaanse edelen om de Hospitallier ridders te vormen; En

7. Ondanks het feit dat ze zo’n enorme rijkdom en een pauselijke bul van de Romeinse cultus hadden gekregen na de ontbinding van de Tempeliers, toonden de Hospitallier ridders in de eeuwen die volgden volledige incompetentie en despotisme, totdat de ooit enorme rijkdom gestolen van de Tempeliers bijna weg was. De orde kreeg opnieuw een zware klap toen de Grote Raad en de Senaat van Venetië in 1540 opdracht gaven een groot deel van het land en de bezittingen van de Hospitallier ridders over te dragen aan de nieuw gevormde jezuïeten, inclusief de gewaardeerde bezittingen zoals de tempel in het centrum van Londen; En

8. Zo kwijnde de orde weg op het eiland Malta als zijn laatste grote aandeel tot de grote duisternis van 1783 in heel Europa, gevormd door de IJslandse vulkanen, toen de Venetianen besloten om de Hospitallier ridders samen met de Orden van St. John nieuw leven in te blazen om het Soevereine Leger te vormen Hospitallier Orde van Sint Jan van Jeruzalem van Rhodos en Malta ook wel bekend als de Soevereine Militaire Orde van Malta. Vanaf dat moment werden alle Europese adel, alle politieke leiders, belangrijke bedrijfsleiders en vooraanstaande intellectuelen tot “Ridders” van deze nieuwe superorde, ook wel bekend als de “Illuminati”, gemaakt.

9. Vanaf dat moment bleef de macht van de orde groeien tot ze een centrale rol kreeg bij het veiligstellen van een bevel van de jezuïeten en dus de Venetianen om de Vaticaanse goudreserves in Zwitserland te gebruiken om een nieuwe internationale centrale bank te financieren, de Bank voor Internationale Nederzettingen.

10. In 1931, twee jaar na de Grote Depressie, werd de Bank for International Settlements, een particuliere bank, opgericht in Zwitserland met een verbazingwekkende hoeveelheid goud, ter waarde van meer dan anderhalf biljoen ($ 1.500.000.000.000) in Zwitserse goudfranken – meer kapitaal dan enige andere bank ooit in de geschiedenis heeft gehad, waarbij de openbare raad van reservebankpresidenten het privékarakter van de instelling verhulde; En

11. De Ridders van Malta hebben een belangrijke rol gespeeld door de particuliere aandeelhouders van de Bank voor Internationale Betalingen te zijn. bevolking als commerciële obligaties, in feite “slavenobligaties” verkocht aan de banken als onderpand, en vervolgens bij het verwijderen van het goud als dekking voor de valuta om vervolgens nog eens zeventig jaar of langer te wachten tot het opnieuw zal worden gebruikt om een nieuw landgoed te creëren;

12. Aangezien alle leidende politici lid zijn van de Ordes van de Ridders, zoals alle vooraanstaande academici, militaire functionarissen, zakenmensen en media-persoonlijkheden, blijft het in hun belang om te protesteren tegen hun belangen in strijd met de behoeften van hun gemeenschap, hun families en de wereld wat op het spel staat; En

13. Daarom zijn u en uw agenten direct verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ellende, het leed en het bloedvergieten van de afgelopen zeventig jaar, omdat u als eerst genoemde leden van de Ordes van Ridders allemaal een actieve rol hebt gespeeld bij het verborgen houden van het gedrag en de aard van de wereld, u heeft de belangen van de elite antisemitische Venetiaanse/Khazar-parasiet gesteund en u heeft toegestaan dat de rijkdom van naties werd gestolen en de mensen tot slaaf werden gemaakt; En

14. U wordt daarom ter verantwoording geroepen door de Goddelijke Schepper voor uw weigering om ontslag te nemen uit uw officiële functie en lidmaatschap van deze onheilige ordes van Ridders. U wordt gewogen door de zielen van de mensen van uw gemeenschappen die u opzettelijk hebt verraden door uw gewillige onwetendheid, lafheid en zelfgenoegzaamheid door tot de “elite” te behoren. U wordt gewogen en gemeten en te licht bevonden door verenigde hemel en aarde en nu moet u de gevolgen onder ogen zien van uw duidelijke en flagrante opperste kerkelijke oneer.

II. Pactum (Overeenkomst)

1. Overeenkomstig de juiste kennisgeving aan u gegeven door middel van Goddelijke Profetie, Heilige Schrift en talloze andere waarschuwingen en zonder indicatie van verandering in prestaties door u noch wettige excuus voor het niet reageren, wordt kennisgeving van het Goddelijke en van verenigde Hemel en Aarde gegeven dat u  de zwaarste zonden hebt begaan in de vorm van opperste kerkelijke oneer toegebracht aan goddelijk eigendom; En

2. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden alle Rechten verbonden aan uw kerkelijke ambtsplichten hierbij verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

3. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten geassocieerd met uw binnenkomst en het uitvoeren van activiteiten door u binnen afgebakende kerkelijke ruimtes verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

4. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten in verband met uw fiduciaire plichten en de overdracht van eigendom verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

5. Daarom, aangezien u niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, noch enige kerkelijke legitimiteit mag claimen voor het bekleden van een ambt anders dan door geweld, angst en fraude, zal geen enkele handeling of ritueel die u uitvoert van welke aard dan ook enige legitimiteit, autoriteit hebben of kracht van wet. In plaats daarvan zal elke actie en elk ritueel dat u uitvoert terwijl u weigert ontslag te nemen, een gruwel en opzettelijke verwonding zijn tegen de verenigde Hemel, Aarde, uw voorouders en uw eigen ziel; En

6. Bovendien, aangezien u vanaf deze dag niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, erkent u vrijelijk en openlijk en stemt u ermee in door een bloedige eed af te leggen dat uw vlees onder een zeer plechtige formele binding wordt geplaatst in overeenstemming met artikel 121 van de allerheiligste verbond Pactum de Singularis Caelum; En

7. Ontvangst van deze akte is uw erkenning en aanvaarding.

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van dwangvorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Lux-Anne

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, CQV LLC Executeur Testamentair Lux-Anne is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON(placenta natuurlijke persona).

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Definitie voor PERSOON