lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | General Power Of Attorney In Fact

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Iustus Aeternam Algemene Volmacht CQV LLC Bestuur (General Power of Attorney in Fact) 

De volmachtgever, de placenta-Erflater van de individuele placenta geboortetrust van de Enige Erfgenaam/- Executeur testamentair – Autograaf van deze Algemene Volmacht heeft, alle eerder gemaakte notariële volmachten en de daarin verleende algemene volmachten herroepen en heeft notarieel verklaard algehele volmacht te verlenen aan zijn/haar enige nabestaande: Lux-Anne [Jaegers].

De gevolmachtigde is zelfstandig bevoegd om in naam van de volmachtgever alle rechtshandelingen te verrichten. Deze notariële volmacht is een algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk Wetboek en strekt zich uit tot vertegenwoordiging in alle handelingen op het gebied van het personenrecht, het verbintenissenrecht, het familierecht, het zakenrecht, het fiscaal recht, het private equity recht (erfrecht) en elk ander rechtsgebied.

Een wederpartij mag op het bestaan van deze volmacht vertrouwen, tenzij hij weet of behoort te weten dat deze volmacht is geëindigd. De volmachtgever heeft geen toezichthouder benoemt. De volmachtgever heeft verklaart zich ervan bewust te zijn dat niemand de algemene volmacht kan herroepen.

Voortduren volmacht

De algemene volmacht eindigt nadrukkelijk niet als de volmachtgever niet langer in staat is zijn wil te bepalen. Deze volmacht is gemaakt met het doel ook in deze situatie de gevolmachtigde in staat te stellen de belangen van de volmachtgever te behartigen.

Belangen van de volmachtgever

De belangen van de volmachtgever worden met behulp van het strikt private CQV LLC programma afgeschermd, dat het individuele en/of gezins- en geregistreerd (huwelijks) partnerschap verband, nakomelingen, alle levende have, natuur, roerende en onroerende goederen omvat en dat optreedt tegen presumptieve negatie van correspondentie, binnentreding, overrompeling, vijandige overname, ontvreemding, ontvoering, onteigening, materiële en immateriële schade berokkening, traumatisering, ondermijnen van gezag door vermeend bevoegde actoren, dwangprogramma plus ultra en corporatieve ultra vires.

Zorgplicht en informatieplicht

Alle direct en indirect betrokkenen hebben zorg- en informatieplicht met betrekking tot alle belangen van volmachtgever, betrekking hebbende op zowel materiële als immateriële waarden, genoegdoeningen en eerherstel. Tegenwerking in de uitoefening van de taken welke gevolmachtigde door zijn/haar volmachtgever werden toevertrouwd, wordt niet geduld.

Over bovenstaande kan uitsluitend schriftelijk (niet per e-mail) worden gecorrespondeerd met:

Lux-Anne [Jaegers] gevolmachtigde van volmachtgever.

By

Lux-Anne [Jaegers]

All Rights Reserved

CQV LLC AHB Ambassadeur
AHB-Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers]
Adultus Honoratus Beneficiair In Trust
 

Track en trace verzendcode

Correspondentie dient niet aangetekend maar door de postbode met track en trace verzendcode in de brievenbus van het correspondentie adres te worden gedeponeerd. In de beantwoording wordt met behulp van de track en trace verzendcode aan de inhoud van toegezonden stukken gerefereerd.

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.