lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | General Power Of Attorney In Fact

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts
This document is an extract constructed at UCA Day
SOL E1:Y0:A54:S4:M1:D5 08:00:42
also known as [16-Sep-2012 UTC] from the
Canons of Bioethics Law located at one-heaven
 
Canon 4629 – Canon 5397
 
Artikel 1 – Canons van bio-ethische wet
 
i. Bij Recht, Macht en Autoriteit van artikel vierennegentig (94) van Pactum De Singularis Caelum worden deze wetsuitspraken hierbij afgekondigd in de oorspronkelijke vorm van de Ucadische taal; En
 
ii. Het Canonum De Ius Virtus Naturae vertegenwoordigt de primaire, enige echte eerste canon van de bio-ethische wet. Met uitzondering van het Verbond van Eén Hemel, zijn alle andere wetten, claims en overeenkomsten die aanspraak maken op normen van bio-ethische wetgeving secundair en inferieur aan het Canonum De Ius Virtus Naturae ab initio (vanaf het begin); En
 
iii. Deze canons van de bio-ethische wet kunnen in officiële originele documentvorm en gesproken vorm worden opgevat als een complete set van de tweeëntwintig (22) canons van de wet, gezamenlijk bekend als Astrum Iuris Divini Canonum, ook bekend als Living Body of DivineCanon Law en de hoogste van alle Oorspronkelijke Wet; En
 
iv. Als we collectief naar deze canons van de bio-ethische wet verwijzen, kan zowel in gedrukte vorm als in gesproken woord worden aangenomen dat we deze volledige en nauwkeurige reeks wetten bedoelen als de hoogste van alle oorspronkelijke wetten; En
 
v. In overeenstemming met deze Canons of Bioethics Law behoudt de Society of One Heaven, ook bekend als de One Heaven Society of United Spirits, ook bekend als de Holy See of United Spirits, ook bekend als The Holy Society, zich alle rechten voor; En
 
vi. Aangezien alle rechten voorbehouden zijn, is het niemand toegestaan om een deel van of al deze wetten opnieuw af te drukken of te vertalen in een andere taal; met uitzondering van citeren, officiële instrumenten van een verwante organisatie, citeren van zes (6) of minder canons, recensies en formele teksten; en
 
vii. Wanneer een deel van of al deze wetten gepresenteerd of gesproken worden in een andere taal dan de officiële Ucadische talen, kan het worden opgevat als een vertaling en niet als de primaire taal. Daarom is elke secundaire betekenis die een tekortkoming impliceert, een beweerde intrekking van enig recht of een andere tekortkoming van een woord in een vertaalde taal, ab initio (vanaf het begin) nietig; En
 
viii. Bij het collectief verwijzen naar deze canons van de bio-ethische wet kan ook worden aangenomen dat de primaire en oorspronkelijke vorm van deze wetten berust als een bovennatuurlijk spiritueel document dat eerst in de hemel is geregistreerd en als tweede een fysiek document dat is geregistreerd in het Grote Register en het openbare register van de ene hemel op aarde. Daarom, waar een officiële en geldige vorm van deze wetten in fysieke vorm aanwezig is, zal het gebonden zijn aan zijn spirituele vorm, waaraan het zijn spirituele kracht en authenticiteit ontleent; En
 
ix. Laat geen man, vrouw, geest of functionaris van een mindere samenleving zichzelf in ernstige oneer brengen van de goddelijke wet, de natuurwet en de levende wet door de geldigheid van deze canons van de wet te ontkennen. Na te zijn gewaarschuwd, zal elke handeling die in strijd is met deze wetten geen effect hebben en elke spirituele bezwering die in strijd is met de geldigheid van deze wetten zal onmiddellijk worden teruggegeven aan de maker. Zoals het geschreven staat, zo zij het.
 

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.