lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | General Power Of Attorney In Fact

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Uw Naam is Zowel Goed als Kwaad

De meeste mensen realiseren zich niet dat ze zowel goed als kwaad in zich dragen in de “Naam” die ze gebruiken.

De “Voornaam” is de naam die ten goede moet worden gebruikt.

De “ACHTERNAAM” is een toevoeging van een Staats Moloch en een fout en het draagt het karakter van oorlog, wat slecht is. Hier heeft u niet voor gekozen en is eenzijdig in opdracht van een Staats Moloch zonder uw medeweten achter uw gegeven geboorte namen geplaatst zodat u een Dode LEGALE-FICTIE-PERSOON wordt, door deze eenzijdigheid is er ook geen contract en zijn alle vexatoire voorschotten die worden afgedwongen nietig.

Dus als je de standaard ambigue Dode LEGALE-FICTIE-PERSOON naam gebruikt, zoals PIET HEIN of Piet HEIN, draag je een naam met een fatale fout erin. Deze naam Dode LEGALE-FICTIE-PERSOON draagt een karakter van oorlog en kwaad in zich.

Er staat een fout in ieders naam op de identiteitsdocumenten van de overheidsstichting [de GEBOORTEVERKLARING en/of GEBOORTECERTIFICAAT instrumenten/effecten] —– en deze fout wordt doorgevoerd in de afgeleide, door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten zoals een rijbewijs, gezondheidskaart, paspoort, burgerschapskaart en verschillende soorten licenties.

De fundamentele reden dat een christen de naam Dode LEGALE-FICTIE- PERSOON niet kan dragen, is dat het u identificeert als een gewone burger, wat “vervuild” betekent, en dat u niet een persoon bent die alleen in zijn eigen christelijke naam leeft, die afzonderlijk en onderscheiden is in de christelijke staat. De voornaam is alleen voor goed.

Je kunt goed niet met kwaad vermengen en daarom moet je je burgerlijke fictieve dode JURIDISCHE-PERSOON identiteit, die al dood was vanaf het begin van zijn schepping, verliezen om het eeuwige leven alleen met de christelijke naam te verkrijgen. Voor alle duidelijkheid: je moet de naam van de dode LEGALE-FICTIE-PERSOON opgeven (= benificiaire aanvaarding met [achternaam] boedelbeschrijving) (Lukas 14:33) om herboren te worden als een ware christen.

Een ware christen zou zijn voornaam alleen gebruiken om goed te doen. Een ware christen is een adoptief erfgenaam van de nalatenschap van Jezus Christus en een begunstigde, geen beheerder, en alles wat een begunstigde doet, is dat hij vraagt om zijn noodzaak om goed te doen. Een ware christen heeft een vrijstelling van deelname aan de zondige seculiere wereld van fictie.

Er ligt een naakt (cestui que) Trust op je te wachten als je je christelijk geloof beoefent.

De Trustee heeft geen plicht om u over de trust te vertellen, omdat de enige plicht van de Trustee is om te voldoen aan het verzoek van de Begunstigde om benodigdheden uit de Trust te begunstigen. Het landgoed van Christus is een onlichamelijk (niet tastbaar of zichtbaar) erfrechtelijk bezit (erfelijk eigendom) dat op u wacht om te vragen in de christelijke naam van Jezus Christus.

Het trieste is dat de meeste mensen de baas willen zijn, ze willen de rol van hun eigen goden blijven spelen en ze zijn bezeten door hun bezittingen. Daarom zullen de meeste mensen dit niet doen omdat ze ofwel geen christelijk geloof hebben of te beschaamd zijn om het uit te oefenen. Als u zich voor Christus schaamt, dan zal Hij zich voor u schamen en zal Hij niet namens u spreken op de Dag des Oordeels voor God.

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.