lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | General Power Of Attorney In Fact

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

1-De huidige gemeentelijke inschrijving ‘natuurlijke persoon’ is van staatswege toegekend aan u als pasgeborene dus toen u nog minderjarig was.

2-De staat had dit moeten wijzigen in AHB op het moment dat u als meerderjarige aan het (snel)verkeer mocht gaan deelnemen, maar de staat heeft de inschrijving natuurlijke persoon minderjarige vereist, zelfs toen u onder voorwaarde van jong volwassene en volwassene, uw rijvaardigheidsbewijs ‘mocht’ behalen.

3-En zo heeft de staat uw meerderjarigheid opzettelijk genegeerd om u als (vermeend) incompetente minderjarige, te pas en te onpas te kunnen aanhouden, beboeten, arresteren zelfs, misleiden, bedriegen en onteigenen … de rijvaardigheidsbewijzen zijn één van de meest indringende voorbeelden van de handel met vóórkennis door de staat.

4- Voor het deelnemen aan het (snel)verkeer moet de bestuurder:

a. Aanwezig zijn, In leven en in goede conditie zijn: de rijvaardigheids examinator attesteert dus dat u als bestuurder van desbetreffend voertuig, aanwezig bent, leeft en in goede conditie bent.

b. Competent zijn: de rijvaardigheids examinator verklaart dat u competent bent om een voertuig te besturen als deelnemer aan het snelverkeer complex van verkeersregels, anticipaties ten behoeve van veilige beslissingen bij hoge snelheden en empatisch vermogen naar mede-weggebruikers, dieren en alle overige kwetsbaren.

c. Meerderjarig zijn: de rijvaardigheids examinator stelt uw meerderjarigheid vast welke vereist is om aan het snelverkeer te mogen deelnemen.

d. Al deze examen feiten ten spijt, diende de rijvaardigheids examinator in opdracht van de uitgever van de rijvaardigheidsbewijzen, te berusten in uw BRP Minor inschrijving.

e. Door de willekeur en machtswellust van vrijmetselende politie en douaniers bedrijfshandelend onder schijn van ‘regenboog’ wettelijk recht Color of Law, wordt u met behulp van de inschrijving BRP minderjarige om niets vernederd en mishandeld, uw rijvaardigheidsbewijs waarvoor u individueel financieel heeft geïnvesteerd, wordt u zomaar afgepakt, u wordt aangehouden, van het ene bureau naar het andere bureau ontvoerd, uw auto gestolen, u wordt gekleineerd, bedreigd, gedetineerd en dit alles is de denigrerende BRP Minor bejegening terwijl u allang als volwassene bent geattesteerd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

5- Het is uitermate schokkend als dit gepremediteerde wanstaltige hoogverraad, u als bestuurder van uw voertuig, koud laat terwijl u dit als volwassene Adultus Honoratus Beneficiair (AHB) hoognodig aanhangig dient te maken bij de gemeente, de uitgever van de Rijvaardigheidsbewijzen en bij de Rijksdienst voor de Identiteitsgegevens  alvorens u als vermeend incompetente minderjarige, volledig wordt gestript, gechipt en geprikt!

https://hogeraadvandekinderen.nl/producties

By

Vincent Zegel

Suveran d’œuvre-AHB

All rights reserved

BRP Minor =Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarigen =transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d’Origine Repatriëring=Erkend Adultus Honoratus Beneficiair In Trust.

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.