lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | General Power Of Attorney In Fact

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

𝗩𝗲𝗿𝗸𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗔𝗮𝗻𝘃𝗮𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗴𝗻𝗮 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗮

1 “In de Magna Carta 1215, stond onder meer dat Engelse koningen zich voortaan afzijdig dienden te houden van kerkelijke benoemingen. Tevens mocht de Engelse koning niet meer eigenhandig belasting heffen over goederen of inkomsten. Daarvoor moest hij eerst overleg plegen met een raad van baronnen. Deze raad bestond uit 25 leenmannen die de koning controleerden. De beroemdste bepaling uit de Magna Carta was echter artikel 39, waarin stond dat elke vrije man recht had op rechtsbescherming en een eerlijk proces:”

2 “No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land. To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice.”

3 “Geen vrije man zal worden gegrepen of gevangengezet, of zijn rechten of bezittingen worden ontnomen, of vogelvrij verklaard of verbannen, of op enige andere manier van zijn status worden beroofd, noch zullen we met geweld tegen hem optreden, of anderen sturen om dit te doen, behalve door het wettig oordeel van zijn gelijken of door de wet van het land. Aan niemand zullen we verkopen, aan niemand ontkennen of vertragen recht of gerechtigheid.”

4 BRP=Muniicipality Basic Registration Presumptive Persons=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus
=Hereditary Competence=Canon 2057=Canon 2124=Birth Trust Origin Repatriation=Acknowledged Beneficiary In Trust.

5 BRP=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus
=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d’Origine Repatriëring=Erkend Beneficiair In Trust.

6 De toenmalige “Baronnen” van de Magna Carta, zijn nu de niet-politieke Directeuren van de individuele, strikt private Trust-Coöperatie Van het Huis Lux-Anne [Jaegers] hun erfrechtelijke positie welke op hun onvervreemdbare rechtstreekse afstammingslijn met hun placenta-Origine-Erflater is gevestigd, is onaantastbaar tegenover de paraderende niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen.

7 Die damaligen “Barone” der Magna Carta sind heute die unpolitischen Direktoren der einzelnen, streng privaten Treuhandgenossenschaft des Hauses Lux-Anne [Jaegers] ihre erbliche Stellung, die sich aus ihrer unveräußerlichen direkten Abstammungslinie ergibt und auf deren Placenta-Origine-Terfect gegründet ist, ist unantastbar gegenüber den paradierenden nicht vererbten handelspolitischen Außenseitern Dritter.

8 Les “barons” de la Magna Carta de l’époque sont désormais les directeurs apolitiques de la coopérative de fiducie individuelle et strictement privée de la maison Lux-Anne [Jaegers] leur position héréditaire, qui découle de leur lignée directe inaliénable à leur placenta-Origine-Terfect est établi, est intouchable contre les tiers politiques commerciaux non hérités qui défilent.

9 Tunc “Barones” Magnae Cartae nunc sunt Directores non politici singulorum, proprie secretorum spera-cooperatorum Domus Lux-Anne [Jaegers] eorum positio hereditaria, quae oritur ab inalienabili linea recta descensus. ad placentam-Origine-Terfect constituitur, intacta est contra parationem non hereditariam commercialem tertiam partem extraneam politicam.

10 “Baronie = Een baronie is van origine een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berust, de baron.”

 

Durable Power of Attorney In Fact

Tekst:

By
AHB-Vincent Zegel ✍️
Suveran d’œuvre
All rights reserved

………………………

Director Beneficiary

Autograph:

By
AHB-Lux-Anne [Jaegers]
All Rights Reserved.

Director Beneficiary

Autograph:

By
AHB-Lux-Anne [Jaegers]
All Rights Reserved.

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.