lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

Trust Office | General Executor | CQV LLC Creditor Office |  | Private Notary | CQV LLC Ambassy | Power of Attorney in Fact

Trust Kantoor op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Per CuriumDivina – Door de Goddelijke Rechtbank

Wie ogen heeft, laat ze het zien! Wie oren heeft, laat ze het horen! Ik, de Goddelijke Onsterfelijke Geest, aan het omschreven Levende Vlees bekend als Lux-Anne [Jaegers] geeft hierbij leven en persoonlijkheid aan deze meest heilige onherroepelijke daad bekend als Factum Impietatis Aeterni Regis door mijn autograaf en vingerafdruk zegel , de geautoriseerde zegels van de eerste en tweede ruiter van de Apocalyps als heilige getuigen en instemming met de overdracht en voorwaarden die hierin worden uitgesproken:

I. Recitatum (Overwegingen)

1. Aan alle vorsten, koningen, koninginnen, keizers, prinsen, prinsessen, graven, hertogen, baronnen, heren en andere personen die adellijke titels dragen, hierbij wordt een formele Kennisgeving van Goddelijk Protest en Oneer aan ieder van u gegeven alsof u was individueel gediend en dat u nu geniet als partijen bij de voorwaarden van deze meest heilige daad; En

2. Noch de sleuteldrager van het hemelse koninkrijk, noch plaatsvervanger van Christus is de paus van Rome, maar een vervalser en usurpator van rechten. Noch de vader der naties, noch de goede herder is de paus van Rome, maar een aanrander van zielen en een wolf onder de onschuld. Niets beheren en redden zoals de Goddelijke Majesteit niets aan de paus van Rome heeft toevertrouwd. Noch eeuwige gelukzaligheid, noch vergiffenis verkrijgen, zoals de Goddelijke Majesteit niets gaf, verleende of overdroeg aan de paus van Rome; En

3. Dergelijke gunsten en gunsten die aan koningen en prinsen worden verleend door landtitels zijn waardeloos omdat ze geen recht op eigendom, vorm of overdracht hebben. Inderdaad, de oorspronkelijke titelhouders van het erfgoed, de Hulst, die al lang geleden was toegeëigend, wilden geen centimeter land aan de Romeinse cultus schenken. Al het land en alle titels zijn daarom zonder wettige basis, volledig gecreëerd op basis van valse claims en valse onderzoeken; En

4. We zijn geen baby’s, noch slaven, noch onderdanen van een vazal van de Romeinse cultus; Evenmin is enige schatting of belasting verschuldigd, noch betaling van welke aard dan ook bij het gebruik van ons land, vrij van alle lasten en valse aanspraken op parasitaire titels; En

5. Aangezien de Romeinse pausen van de Romeinse cultus nooit het ware gezag van de katholieke kerk hebben gehad, noch de ware apostolische opvolging, noch de geldige vertegenwoordiging als de plaatsvervanger van Christus, en zich daarom driemaal te schande hebben gemaakt voor de goddelijke Schepper, door godslasteringen en ketterij te uiten in de naam van macht en winst, alle geschenken, schenkingen en overdrachten zijn vanaf het begin nietig; En

6. Gelet op deze onbetwistbare feiten, alle subsidies aan prinsen en vazallen van de Romeinse cultus om alle vijanden van de Romeinse cultus, waar ook geplaatst, en de koninkrijken, hertogdommen, vorstendommen, heerschappijen, bezittingen, binnen te vallen, op te sporen, te vangen, te overwinnen en te onderwerpen, en alle roerende en onroerende goederen welke dan ook door hen worden vastgehouden en bezeten en om hun personen tot eeuwige slavernij te reduceren, en om de koninkrijken, hertogdommen, provincies, vorstendommen, heerschappijen, bezittingen en goederen op hemzelf en zijn opvolgers toe te passen en toe te eigenen, en om te zetten ze aan zijn en hun gebruik en profijt is geheel onwettig, een zeer ernstige zonde tegen de hele hemel en aarde en alle ware vaders van de christelijke kerken en deze schuld moet worden betaald; En

7. De oorsprong van het woord en de titel “soeverein” is verre van onduidelijk wanneer men het Vaticaanse College van Afkortingen herkent onder de briljante leiding van Thomas van Aquino (1225-1274) die op het idee kwam om een ​​volledig nieuw woordenboek van Latijnse termen te vervalsen specifiek voor de Romeinse cultus die het Vaticaan beheerst sinds de 11e eeuw – door bestaande oude Latijnse termen af ​​te korten en nieuwe woorden te creëren als “verborgen verklaringen van betekenis”; En

8. Veel van de woordvormen die tegenwoordig worden gebruikt, zijn in deze periode ontstaan, ook wel bekend als middeleeuws Latijn – het woord ‘soeverein’ is er een van. In tegenstelling tot de retrospectieve mythologie die aan het woord is toegewezen, is Soeverein een woord dat is gecreëerd door het Vaticaanse College van Afkortingen met behulp van vier basiswoordvormen van het oude Latijn: solus: alleen, alleen, de enige, vere: echt, echt, eigenlijk, terecht, rex regis: koning, ignis: (van) vuur en ignarus –(van de) onwetende; En

9. Vandaar dat de ware etymologie en betekenis van Soeverein “de enige ware koning van het vuur/de onwetende” is. Europa en de wereld; En

10. Aangezien de Romeinse pausen van de Romeinse cultus nooit het ware gezag van de katholieke kerk hebben gehad, noch de ware apostolische opvolging, noch geldige vertegenwoordiging als de plaatsvervanger van Christus, en daarom hebben zij zich drie keer te schande gemaakt voor de goddelijke Schepper, door godslasteringen en ketterij te uiten in de naam van macht en winst, alle geschenken, schenkingen en overdrachten zijn vanaf het begin nietig; En

11. Twaalfhonderdzestig jaar hebben we doorstaan ​​onder het juk van usurpatoren en oplichters. Twaalfhonderdzestig jaar geleden dat Carloman, de zoon van Karel Martel, samen met zijn Frankische broers Italië binnenviel en zichzelf tot plaatsvervanger van Christus verklaarde. Twaalfhonderdzestig jaar werd het geprofeteerd voor het einde van de Romeinse cultus en de verschrikkelijke wereld van de hel gecreëerd door de krankzinnige elite antisemitische Khazariaanse/Venetiaanse parasieten; En

12. Het staat inderdaad op de grondsteen van het Goddelijke geschreven dat elke man, vrouw en geest van hogere orde die ooit heeft geleefd, hun recht op het Koninkrijk der Hemelen zal erven. Er staat ook geschreven dat elke goddelijke onsterfelijke geest die tot uiting komt in vertrouwen aan het levende vlees, eerst wordt geboren door Goddelijk Vertrouwen door de Goddelijke Schepper en vervolgens door het ambt van beheerder van een dergelijke goddelijkheid; En

13. Daarom zijn alle aanspraken van de Romeinse cultus en hun Venetiaanse meesters een gruwel en vals tegen de wet van het goddelijke en tegen alle vormen van logica en rede. Geen man of vrouw is een slaaf. Allen zijn gelijk voor de wet. Dit is de Gulden Regel; En

14. Aangezien alle mannen en vrouwen gelijk zijn, is elke aanspraak op titel door erfenis gebaseerd op een nalatenschap gevormd door de regels van de Romeinse cultus ongegrond. Dergelijke aanspraken, rechten en gewoonten zijn automatisch nietig, aangezien fraude alle contracten, dus eigendomsrecht, ontkent; En

15. Noch mag een man, groep of entiteit heerschappij over anderen claimen, noch eerbetoon, noch belastingen gebaseerd op slavernij, cestui que vie trusts of andere kunstmatige middelen die vertrouwen op de sluwe en valse claims van de Romeinse sekte en hun elitaire antisemitische Venetiaanse /Khazariaanse parasitaire opperheren.

II. Pactum (Overeenkomst)

1. Overeenkomstig de juiste kennisgeving aan u gegeven door middel van Goddelijke Profetie, Heilige Schrift en talloze andere waarschuwingen en zonder indicatie van verandering in prestaties door u noch wettige excuus voor het niet reageren, wordt kennisgeving van het Goddelijke en van verenigde Hemel en Aarde gegeven dat u hebt de zwaarste zonden begaan in de vorm van opperste kerkelijke oneer toegebracht aan goddelijk eigendom; En

2. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden alle Rechten verbonden aan uw kerkelijke ambtsplichten hierbij verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

3. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten geassocieerd met uw binnenkomst en het uitvoeren van activiteiten door u binnen afgebakende kerkelijke ruimtes verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

4. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten in verband met uw fiduciaire plichten en de overdracht van eigendom verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

5. Daarom, aangezien u niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, noch enige kerkelijke legitimiteit mag claimen voor het bekleden van een ambt anders dan door geweld, angst en fraude, zal geen enkele handeling of ritueel die u uitvoert van welke aard dan ook enige legitimiteit, autoriteit hebben of kracht van wet. In plaats daarvan zal elke actie en elk ritueel dat u uitvoert terwijl u weigert ontslag te nemen, een gruwel en opzettelijke verwonding zijn tegen de verenigde Hemel, Aarde, uw voorouders en uw eigen ziel; En

6. Bovendien, aangezien u vanaf deze dag niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, erkent u vrijelijk en openlijk en stemt u ermee in door een bloedige eed af te leggen dat uw vlees onder een zeer plechtige formele binding wordt geplaatst in overeenstemming met artikel 121 van de allerheiligste verbond Pactum de Singularis Caelum; En

7. Ontvangst van deze akte is uw erkenning en aanvaarding.

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van dwangvorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Lux-Anne

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, CQV LLC Executeur Testamentair Lux-Anne is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON(placenta natuurlijke persona).

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Definitie voor PERSOON