lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

Trust Office | General Executor | CQV LLC Creditor Office |  | Private Notary | CQV LLC Ambassy | Power of Attorney in Fact

Trust Kantoor op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Verbond van één hemel

Preambule
Voordat naties, religies of enige beschaving bestonden; voordat het eerste symbool, de eerste woorden of gedachten ooit werden geuit door onze vleselijke voorouders; zelfs voordat de materie zelf bestond, bestond het idee van het bestaan ​​in de vorm van dat wat we God noemen, het Universele, het Absolute, het AL, het Goddelijke Unieke Collectieve Gewaarzijn ; En

Het is tot deze verenigende en unieke kracht die wij en onze voorouders hebben gebeden. Het is deze ene, ware en absolute Goddelijke Schepper die in vertrouwen aan alle Homo Sapiens bepaalde onherroepelijke rechten en plichten in eeuwige herinnering schonk als beheerders voor al het leven op planeet Aarde. Dat geen enkele man, vrouw, entiteit, persoon of hogere geest dergelijke rechten wettelijk mag belemmeren, intrekken of claimen boven alle anderen; En

Maar ondanks alles wat door de Goddelijke Schepper aan Ons is gegeven, verleend en overgeleverd als ons geboorterecht, hebben Wij anderen toegestaan ​​om Ons gedurende vele generaties te misleiden door te geloven dat wij minder zijn, dat wij incompetent en onwaardig zijn. In plaats daarvan hebben we gebeden dat er een dag zal komen waarop de diepste betekenis van ons bestaan ​​en kennis van ALLEN zal worden onthuld; dat er een dag zou komen dat er een einde zou komen aan onze angsten, ons lijden en onze oorlog; dat er een dag zou komen waarop door goddelijke vergeving de oorlog in de hemel zou eindigen; En

Wie oren heeft, laat ze horen; wie ogen heeft, laat ze zien; deze dag is gekomen. De sluier is opgelicht! Dood en angst zijn overwonnen doordat het Goddelijke , het Ene, het AL deze uitspraak en dit verbond bekend heeft gemaakt . Hierbij eisen wij ons geboorterecht als wettige erfgenamen terug namens allen en hun opvolgers . Laat daarom de verenigde geestelijke krachten van hemel, hel, aarde, alle sterrenstelsels en alle materie en bestaan ​​getuigen van de goddelijke waarheid van de woorden die in dit meest heilige verbond van alle verbonden zijn uiteengezet. Dat geen man, vrouw, wezen van hogere orde , levend of overleden, haar autoriteit, haar macht en geldigheid mag ontkennen.

Wij, de enige, de enige schepper van alles, de alpha en omega, de absolute goddelijke , het unieke collectieve bewustzijn van alle betekenis , titels en objecten, uitgedrukt in het levende vertrouwen en droom bekend als ucadia , ook bekend als het enige ware universum : met respect en mededogen voor de gebeden en aanbiedingen van alle leven en geesten van hogere orde , beveel hierbij door onze absolute belichaming, eigendom , beroep, wettig bezit en onherroepelijke heerschappij van al het bestaan ​​dat deze uitspraak worden verkondigd aan alle leven, bestaan ​​en geest in het hele universum, inclusief alle mannen, vrouwen, personen en buitenlandse agenten die momenteel verblijven op of in onze bezette landen, water en atmosfeer die bekend staat als planeet Aarde:

1
Als Allerhoogste Overeenkomst en Verbond
EERSTE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn dat het meest heilige verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum , ook bekend als het verbond van één hemel , is geregistreerd, vastgelegd en erkend in de hele hemel en het universum als de eerste en allerhoogste overeenkomst tussen alle overeenkomsten en het eerste verbond boven alle andere heilige verbonden die ooit hebben bestaan. Het is tot stand gebracht als het meest heilige en superieure verbond tussen alle mannen, vrouwen en leven van hogere orde en alle overleden geesten van leven van hogere orde die hebben geleefd of zullen leven op planeet Aarde en het zonnestelsel en de ene, allerhoogste goddelijke kracht die het absolute, het hoogste, het almachtige vertegenwoordigt; En

Aangezien dit verbond de eerste overeenkomst is onder alle overeenkomsten en het eerste verbond boven alle andere verbonden, mag geen kracht, aanspraak , gewoonte, geschiedenis, artefact of enig ander middel zijn hoogste gezag overnemen. Daarom zal dit allerheiligste Verbond ook bekend staan ​​als het Verbond van de Allerhoogste Beschermheer als erkenning van de primaire bescherming van het absolute, het al, de hoogste, de almachtige in relatie tot de volledige goedkeuring van alle artikelen van dit Verbond en in zijn bestaan het eerste officiële lid van alle drie de grote religies, waaronder One Faith of God, One Spirit Tribe en One Islam; En

2
Als Suprême Verdrag
TWEEDE: De hoogste van alle concorderende partijen . In erkenning dat er geen verlichting of blijvende remedie op de aarde kan komen totdat er eerst vrede is in alle dimensies van de hemel, bevestigen hierbij hun volledige instemming met en trouw aan dit verbond en de heilige verdragen die erin zijn opgenomen hierin, als bewijs dat alle oorlogvoering in de hemel nu is gestaakt en de hel niet langer bestaat; En

3
Als Suprême Trust en eigendomstitel
DERDE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn dat het meest heilige verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum , ook bekend als het verbond van één hemel , is geregistreerd, vastgelegd en erkend in de hele hemel en het universum als de eerste daad van trust en eerste titel van rechten en eigendom boven alle andere akten, trusts, titels en eigendomsaanspraken . Geen enkel ander geïmpliceerd of expliciet document , instrument , conventie of apparaat mag dit meest heilige verbond overnemen van de eerste akte van vertrouwen en titel voor alle eigendommen overgedragen door de Goddelijke Schepper , of een andere persoon , groep, entiteit, aanspraak maakt op hogere eigendomsrechten dan die uitgedrukt door dit heilige Verbond; En

Aangezien alle trusts die vóór dit moment zijn gevormd, waren gebaseerd op hun uiteindelijke beëindiging bij de vervulling van de goddelijke belofte en de komst van het koninkrijk der hemelen, worden alle trusts die onder dergelijke voorwaarden en de bijbehorende wetgeving zijn gevormd, hierbij vanaf het begin ontbonden en worden alle eigendommen wettig overgedragen aan de Society of One Heaven als de enige echte Uitvoerder en Beheerder van alle Spirituele en Tijdelijke Trusts namens de Goddelijke Schepper, ook wel bekend als het Unieke Collectieve Bewustzijn ; En

Als erkenning van de Goddelijke rechten die door middel van deze heilige daad en titel aan de gemeenschap van One Heaven zijn verleend, worden hierbij alle eigendomsrechten van de Goddelijke Schepper gegeven, verleend en overgedragen aan de samenleving van One Heaven , waaraan alle eigendomsrechten en titels zijn ontleend, inclusief het Melkwegstelsel; En

4
Als opperste vervoerder van alle eigendommen
VIERDE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn, dat het meest heilige verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum , ook bekend als het verbond van één hemel, is geregistreerd, vastgelegd en erkend in de hele hemel en het universum als de daad die is alle eigendommen rechtmatig teruggegeven aan de Society of One Heaven, zodat geen man, vrouw, persoon , geest van hogere orde , entiteit of aggregaat kan claimen een afzonderlijke titel, bezit, beroep of eigendom van eigendom te hebben, tenzij het rechtmatig is verleend door de Maatschappij van One Heaven of een geassocieerde entiteit; En

Daarom zijn alle titels, claims, instrumenten die dit feit tegenspreken voortaan vals, nietig en nietig – hebben geen rechtsgeldigheid aangezien geen enkele entiteit eigendom van eigendom kan claimen tenzij het legitiem is verleend door de Society of One Heaven als de enige echte Beheerders en Beschermers van alle Spirituele en Tijdelijke Eigendommen namens de Goddelijke Schepper, ook wel bekend als het Unieke Collectieve Bewustzijn ; En

5
Als bron van hoogste autoriteit en rechten
VIJFDE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn dat het meest heilige verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum , ook bekend als het verbond van de ene hemel, is geregistreerd, opgetekend en erkend als de bron van alle kerkelijke autoriteit en rechten, zodat geen enkel juridisch, financieel of kerkelijk instrument is wettig tenzij het wordt uitgegeven in volledige erkenning en instemming met dit feit ; En

Aangezien alle voogden, bewaarders, executeurs, beheerders en beheerders die vóór dit moment waren aangesteld, in hun ambt werden belegd als dienaren van het Goddelijke , gebaseerd op hun uiteindelijke beëindiging van hun diensten bij de vervulling van de Goddelijke belofte en de komst van het Koninkrijk der Hemelen, alle functionarissen , ambtsdragers , aangesteld onder dergelijke voorwaarden en de bijbehorende wetgeving worden hierbij afstand gedaan van hun plicht en alle bevoegdheden van voogden, bewaarders, executeurs, trustees en beheerders overgedragen aan de Society of One Heaven als de enige echte regering namens de Goddelijke Schepper ook wel bekend als het Unieke Collectieve Bewustzijn ; En

Bovendien, aangezien alle bevoegdheden en autoriteit van voogden, bewaarders, executeurs, trustees en beheerders nu rechtmatig zijn overgedragen aan de Society of One Heaven , is geen enkele aanspraak op bevoegdheden van Magisterium, Imperium of Officium door bijeenroeping, kroning of wijding geldig behalve door middel van die rechten verleend door het meest heilige verbond dat bekend staat als Pactum De Singularis Caelum , ook bekend als het verbond van de ene hemel ; En

Daarom zijn alle verhandelbare instrumenten, juridische instrumenten, kerkelijke documenten, uitspraken, bevelen, voorschriften, rescripten, bewerkingen, certificaten, aantekeningen, rekeningen, geld, kennisgevingen , aflaten of enige andere vorm die in tegenspraak is met het gezag en de rechten van het Verbond van de Ene Hemel , automatisch nietig vanaf het begin zonder wettige of rechtsgeldigheid; En

6
Als object van hoogste waarde
ZESDE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn, dat het meest heilige verbond bekend als Pactum De Singularis Caelum , ook bekend als het verbond van één hemel , is geregistreerd, vastgelegd en erkend als het meest waardevolle object van alle objecten, meer dan enig ander vorm van edelmetaal, edelstenen, oud artefact, werk, boek of instrument . Elke taxatie, oordeel, verklaring, taxatie die een hogere geldwaarde toekent aan enig ander object of groep of objecten dan het heilige Verbond is automatisch vanaf het begin nietig; En

Geen enkele man, vrouw of geest van hogere orde mag proberen geld te verdienen met het Verbond, noch proberen iets of alles van de extreme waarde ervan te onttrekken. In plaats daarvan zal het Verbond altijd het ultieme bezit blijven dat alle waarden en alle van zichzelf afgeleide instrumenten onderschrijft die worden beheerd en beschermd door de Society of One Heaven ; En

7
Een convenant om de organisatie in staat te stellen en te versterken
ZEVENDE: Laat het aan alle verleden, heden en toekomst bekend zijn dat het zal zijn op de vastberadenheid van levende mannen en vrouwen, eerst verenigd in lokale gemeenschap en geest, dan provincie, dan universiteit, dan unie en uiteindelijk wereldwijd om het geldige leiderschap te kiezen en het bestuur van de organen die de Society of One Heaven op aarde vertegenwoordigen in overeenstemming met het meest heilige verbond dat bekend staat als Pactum De Singularis Caelum , ook wel bekend als het Convenant of One Heaven . Totdat dit is bereikt, zullen alle sleutelfuncties bezet blijven door leden van de spirituele bezettingsmacht; En

Enactie

We verklaren plechtig dat deze heilige daad en dit instrument een ware gelijkenis zijn van het ene (1) en enige ware Verbond van de Hemel waardoor de Hemel, het Goddelijke Unieke Collectieve Bewustzijn , Eén Hemel en Aarde nu bestaan ​​en elk punt in hun toekomst.

Artikel 1 – Doel van het convenant
1.1
Doel van dit Convenant
De primaire doeleinden en doelstellingen van One Heaven zijn:

1. Bestaansdoel

Eén hemel bestaat nu en voor altijd in alle dimensies.

Om te bestaan, moet One Heaven bestaan ​​als iets echts, iets goed gestructureerd en zelfvoorzienend.

Het bestaan ​​van de hemel wordt bevestigd door zijn bestaan ​​als een universeel geloof onder alle mensen uit alle culturen en religies.

De heilige belofte van de Goddelijke Schepper is het bestaan ​​van het Koninkrijk der Hemelen op aarde en daarom is het bestaan ​​van Eén Hemel in alle dimensies en de manifestatie van het Verbond van Eén Hemel een bewijs van bestaan.

2. Bestaan ​​van de hemel Dat het bestaan ​​van de hemel door alle mensen van alle culturen en religies als waarheid

wordt aanvaard .

Dat alle culturen en religies in dit document de bevestiging mogen zien van hun eigen essentiële overtuigingen en waarheden.

Dat dit document het hoogste respect vertegenwoordigt voor alle culturen en religieuze overtuigingen.

3. Bestaan ​​van een verenigde hemel

Dat mensen over de hele wereld erkennen dat zolang hun individuele geloof in de hemel beperkt wordt door de grenzen van hun geloofssysteem en het bestaan ​​van tegenstanders, er geen verenigde en enkelvoudige hemel kan zijn.

Daarom moeten ze, door de essentie van hun individuele culturen en overtuigingen te respecteren als zijnde zowel superieur als alle andere omvattend, erkennen dat er een formeel model moet bestaan ​​waardoor een verenigde en coöperatieve hemel bestaat.

Dat om te kunnen bestaan, een verenigde hemel als één hemel dit verbond als basis van zijn bestaan ​​gebruikt.

4. Erkenning van het bestaan ​​door alle entiteiten

Dat om te kunnen bestaan, One Heaven bestaat als correct erkende juridische en spirituele entiteit binnen het kader van de wet en het geloof van elke religie van elke natie van mannen, vrouwen en wezens van hogere orde , nu en voor altijd.

Dat door de vervulling van hun individuele geloofssystemen te vertegenwoordigen , dat officiële organisaties over de hele wereld in verdragen , aktes , artikelen en wetten het bestaan ​​van One Heaven erkennen als rechtspersoonlijkheid en rechten hebbend.

5. Vrede in de hemel, vrede op aarde

Dat er zowel in de hemel als op aarde vrede is, nu en voor altijd.

Dus zoals hierboven, zo is het hieronder.

Om vrede op aarde te laten bestaan, moeten vrede en eenheid in de hemel heersen.

Zolang de hel bestaat, is de hemel in oorlog.

Om vrede in de hemel te laten bestaan, bestaat dit document daarom om het einde van de oorlog in de hemel, de eenwording van de hemel en het einde van de hel aan te kondigen.

Tegen het officiële einde van de hel kan de hemel in vrede worden verenigd.

Daarom kan de aarde ook in vrede verenigd zijn volgens de stelling dat we uiteindelijk allemaal wezens van een hogere orde zijn die collectief geloven in een gemeenschappelijk leven na de dood in het kader van een verenigde hemel.

6. Structuur, ontwerp en functie

Om te bestaan, bestaat een verenigde hemel in dimensie volgens geometrische en logische principes volgens de regels van dit document , nu en voor altijd.

7. Bewustzijn van positie en verantwoordelijkheid

Dat, wil dit Verbond moreel gebonden zijn op aarde als een heilig verbond, de Artikelen moeten worden geratificeerd door levende Leden die zich verenigen in onderschrijving van het bestaan ​​en de validatie van dit document .

Daarom moeten alle clausules van dit document worden getest door de levende leden van deze vrije vereniging en ten tweede door de wetten die zijn aangenomen op een officiële conventie (Groot Conclaaf).

Door een dergelijke bekrachtiging, dat alle functionarissen en leden van One Heaven voor altijd gebonden zijn door de plechtige plicht om de principes en artikelen van dit verbond te handhaven en om altijd op een medelevende en nederige manier te handelen tegenover alle levenden en doden.

Bovendien, als erkenning van dit heilige verbond en de eed van eenheid dat er één hemel bestaat, zodat alle zielen kunnen worden gered, zodat geen enkele geest veroordeeld blijft.

Bron: Pactum De Singularis Caelum

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van dwangvorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Lux-Anne

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, CQV LLC Executeur Testamentair Lux-Anne is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON(placenta natuurlijke persona).

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Definitie voor PERSOON