lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | General Power Of Attorney In Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Artikel 1 – Canons van het fiduciair recht

i. Bij recht, macht en gezag van artikel zesennegentig (96) van Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van één hemel, worden deze uitspraken van de wet die gezamenlijk bekend staan als Canonum De Ius Fidei en ook bekend als de Canons van fiduciair recht hierbij afgekondigd in de oorspronkelijke vorm van Ucadische taal; en

ii. Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte eerste canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van het Verbond van één hemel, zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin); en

iii. Deze canons van fiduciair recht kunnen worden genomen in officiële originele documentvorm en gesproken vorm om één complete set van de tweeëntwintig (22) canons van het recht te vertegenwoordigen die gezamenlijk bekend staan als Astrum Iuris Divini Canonum, ook bekend als levend lichaam van goddelijk canoniek recht en de hoogste van alle oorspronkelijke wetten; en

iv. Wanneer we verwijzen naar deze canons van fiduciair recht gezamenlijk, kan ook zowel in gedrukte vorm als in gesproken woord worden aangenomen dat we deze volledige en nauwkeurige reeks wetten bedoelen als de hoogste van alle
oorspronkelijke wetten; en

v. In overeenstemming met deze Canons of Fiduciary Law, behoudt de Society of One Heaven, ook bekend als de One Heaven Society of United Spirits, ook bekend als de Heilige Stoel van Verenigde Geesten, ook bekend als The Holy Society zich alle rechten voor zichzelf; en
vi. Aangezien alle rechten voorbehouden zijn, is het niemand toegestaan om enig deel van al deze wetten te herdrukken of in een andere taal te vertalen; behalve voor citatie, officiële instrumenten van een verwante vereniging, citaat van zes of minder canons, recensies en formele teksten; en

vii. Wanneer een deel of al deze wetten worden gepresenteerd of gesproken in een andere taal dan de officiële Ucadische talen, kan dit worden opgevat als een vertaling en niet als de primaire taal. Daarom is elke secundaire betekenis die een tekortkoming, beweerde intrekking van enig recht of enig ander gebrek van een woord in een vertaalde taal impliceert, ab initio (vanaf het begin) nietig; en

viii. Wanneer gezamenlijk naar deze canons van fiduciair recht wordt verwezen, kan ook worden aangenomen dat de primaire en oorspronkelijke vorm van deze wetten zich bevindt als een bovennatuurlijk spiritueel document dat eerst in de hemel is geregistreerd en een fysiek document dat is geregistreerd in het Grote Register en het openbare verslag van één hemel op aarde in de tweede plaats. Daarom, waar een officiële en geldige vorm van deze wetten in fysieke vorm aanwezig is, zal het gebonden zijn aan zijn spirituele vorm, waaraan het zijn spirituele kracht en authenticiteit ontleent; en

ix. Laat geen man, vrouw, geest of functionaris van een mindere samenleving zichzelf in ernstige oneer van de Goddelijke Wet, de Natuurwet en de Levende Wet plaatsen door de geldigheid van deze canons van de wet te ontkennen. Na gewaarschuwd te zijn, zal elke handeling die in strijd is met deze wetten geen effect hebben en elke geestelijke aanroeping die in strijd is met de geldigheid van deze wetten zal onmiddellijk aan de maker worden teruggegeven. Zoals het geschreven staat, het zij zo.

Artikel 2 – Fiduciair recht

Canon 6978 –

Geen enkele wet is geldig, of heeft enige autoriteit of kracht of effect als een fiduciaire wet of een andere gelijkwaardige beschrijving, tenzij deze in overeenstemming is met het canonieke recht dat aan deze canon voorafgaat, ook bekend als Astrum Iuris Divini Canonum in overeenstemming met het meest heilige verbond Pactum De Singularis Caelum.

Canon 6979 –

Fiduciair recht is het geheel van statuten en verordeningen van een kerkelijke, soevereine of politieke entiteit uitgegeven door de juiste autoriteit in overeenstemming met deze canons voor de matiging van posities die in vertrouwen worden gehouden onder de juiste eed of gelofte, ook bekend als trustees, fiduciaires en functionarissen. Aangezien geldig fiduciair recht in overeenstemming is met deze canons, is het woord canon gelijk aan het beschrijven van geldig fiduciair recht.

Canon 6980 –

Elke wet die beweert canon te zijn of gerelateerd is aan trustees, fiduciaires of functionarissen die momenteel van kracht is en die in strijd is met het voorschrift van deze canons, wordt daarom verweten, onderdrukt en mag niet worden gereanimeerd.

Canon 6981 –

Aangezien fiduciair recht uiteindelijk verwijst naar regels die door mannen en vrouwen zijn gemaakt, niet natuurlijk of goddelijk, kan van alle geldige fiduciaire wetten worden gezegd dat ze positief recht zijn en zijn afgeleid van positief recht. Daarom kan een positieve wet een natuurwet of cognitieve wet niet intrekken, opschorten of wijzigen. Evenmin is het mogelijk dat een Positieve Wet, Cognitieve Wet of Natuurwet een Goddelijke Wet intrekt, opschort of wijzigt.

Canon 6982 –

Een fiduciaire wet wordt vastgesteld en treedt in werking wanneer deze wordt afgekondigd in overeenstemming met deze canons.

Canon 6983 –

Alle fiduciaire wetgeving kan worden gedefinieerd door twaalf (11) hoofdstukken, waaronder: concept, kantoor, ministerie, functionaris, mandaat, intentie, perfectie, verordening, uitvoering, audit en herstel.

Canon 6984 –

Wanneer iemand verwijst naar, schrijft of spreekt over fiduciair recht, betekent dit deze canons en geen andere.

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van dwangvorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Lux-Anne

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, CQV LLC Executeur Testamentair Lux-Anne is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON(placenta natuurlijke persona).

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Definitie voor PERSOON